Omgang met Gods Geestenwereld - Inhoud Tweede deel

TWEEDE DEEL : DE WETTEN VOOR HET VERKEER VAN DE GEESTEN MET DE MATERIELE SCHEPPING – Algemene opmerkingen – De wet van de ‘odkracht’*( * Noot van de vertalers: Uit te spreken ‘oodkracht’; Duits ‘odkraft’; Engels ‘odic force’ = levenskracht.) Wetsgeldigheid in de gehele schepping Gods ‘Od’ als geestelijke levenskracht De stof als verdicht od De groei […]

Tweede deel - – Algemene opmerkingen

Tweede deel De wetten voor het verkeer van de geesten met de materiele schepping ALGEMENE OPMERKINGEN Ik weet, dat alles, wat God heeft bepaald, eeuwig zal gelden. Men kan er niets aan toevoegen en er niets van afdoen. En God heeft dat zo gemaakt, dat men eerbied voor Hem hebbe. Prediker 3:14 Vanaf de eerste […]

Omgang met Gods Geestenwereld - De wet van de ‘Odkracht’

DE WET VAN DE `ODKRACHT’ * OF LEVENSKRACHT (* Uitspraak: oodkracht.) `Geest en stof kunnen wegens hun wezenlijk verschil niet onmiddellijk op elkaar inwerken. Ook je eigen geest is uit zichzelf alleen niet in staat, een lid of orgaan van je lichaam in werking te stellen. Evenmin ben ik, die nu bezit heb genomen van […]

Omgang met Gods Geestenwereld - Odkracht verkeer Geesten in Bijbel

HET GEBRUIK VAN DE ODKRACHT BIJ HET VERKEER MET DE GEESTEN IN DE BIJBEL Toen kwam de Heer in de odwolk omlaag en sprak met hem. Numeri 11:25. ‘Natuurwetten zijn algemeen geldend; daarop is geen uitzondering. Als daarom de wet van de odkracht, zoals door mij reeds werd verteld, de grondwet van elk geestenverkeer is, […]

Omgang met Gods Geestenwereld - De media

DE MEDIA Bij vele gelegenheden en op velerlei wijze sprak God vroeger tot onze vaderen door de profeten. Hebreën 1:1. `In tijden, dat de mensen innerlijk God zochten, hadden zij een directe verbinding met God’s geestenwereld. Elkeen bezat voor het grootste deel de natuurlijke geschiktheid voor dit geestenverkeer. Hun eigen geest, die op het hoge […]

Omgang met Gods Geestenwereld - De ontwikkeling van de Media

DE ONTWIKKELING VAN DE MEDIA Ik wil water uitgieten op het dorstige land en zachte stromen over de dorre grond. Ik zal Mijn geest uitgieten op uw volksgenoten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Jesaia 44.3. ‘Wat voor een bepaald doel moet dienen, moet vooraf op de juiste wijze worden samengesteld, bewerkt en aangepast. Uw […]

Tweede deel - Media & Mediascholen in Bijbel

MEDIA EN MEDIUMSCHOLEN IN DE BIJBEL Ik heb verscheidene van uw zonen tot profeten aangesteld en meer dan één van uw jongelingen als aan God gewijden laten optreden. Amos 2: 11. `De mensen van deze tijd beschouwen de gedachte aan de’ mogelijkheid van het verkeer van geesten met de mensenwereld als iets vreemds en nieuws. […]

Omgang met Gods Geestenwereld - Vragen aan God in Heilige Schrift

Het vragen om raad aan God volgens de vermeldingen in de Heilige Schrift Zo heeft de Here gesproken, de Heilige Israëls en zijn maker; over de komende dingen vraagt mij! Jesaja 45: 11. ‘God is de bron van waarheid. Wie uit deze bron put, zal de waarheid ontvangen en voor dwaling behoed blijven. Deze uitspraak […]

Omgang met Gods Geestenwereld - De`doden’ in Bijbelse betekenis

Het vragen aan de ‘doden’ in Bijbelse betekenis Moet een volk niet aan zijn God vragen? Moet het in plaats van aan de levenden aan de `doden’ vragen? Jesaja 8: 19. ‘Wanneer u tegenwoordig in woord of geschrift over “doden” spreekt, bedoelt u daarmee de aardse gestorvenen, waarvan de lichamen op de kerkhoven rusten. Een […]