Openbaring van Johannes - Hoofdstuk 1

1 Wat hierna volgt, is een openbaring die van Jezus Christus komt. God maakte hem er deelgenoot van, opdat hij zijn dienaren de gebeurtenissen zou kunnen laten zien die in snelle opeenvolging zullen plaatshebben. Christus zond zijn engel en deelde ze door hem aan zijn dienaar Johannes mee. 2 Zo werd deze een getuige van […]

Openbaring van Johannes - Hoofdstuk 2

1 “Schrijf aan de apostel van de gemeente in Efeze: ‘Zo spreekt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden kandelaren wandelt: 2 ik ken je werken, je inspanning en je standvastigheid. Ik weet dat je mensen met een slechte gezindheid niet kunt verdragen. Je hebt de mensen die […]

Openbaring van Johannes - Hoofdstuk 3

1 “Schrijf aan de apostel van de gemeente in Sardes: ‘Zo spreekt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: ik ken je doen en laten. Je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. 2 Sta weer op van de doden en geef de overige gemeenteleden die ook […]

Openbaring van Johannes - Hoofdstuk 4

1 Hierna zag ik het volgende beeld: ik zag hoe een deur in de hemel werd geopend en de stem, die ik voorheen met de kracht van een bazuinklank tegen mij had horen spreken, zei: “Kom hierheen; ik wil je laten zien wat er in de toekomst moet gebeuren.” 2 Meteen verliet mijn geest mijn […]

Openbaring van Johannes - Hoofdstuk 5

1 Toen zag ik in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol. Deze was van binnen beschreven en van buiten met zeven zegels verzegeld. 2 Nu zag ik een machtige engel. Die riep met luider stem: “Wie is waardig om het boek te openen en zijn zegels te verbreken?” 3 Maar […]

Openbaring van Johannes - Hoofdstuk 6

1 Daarop zag ik hoe het lam het eerste van de zeven zegels opende en ik hoorde een van de vier wezens met een stem als van de donder roepen: “Kom en zie!” 2 En ik zag een wit paard. Er zat een ruiter op die een boog had. Er werd hem een zegekrans gegeven […]

Openbaring van Johannes - Hoofdstuk 7

1 Hierop zag ik vier engelen aan de vier einden van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de aarde vast, opdat er geen wind over het land, de zee of enige boom zou waaien. 2 Verder zag ik vanuit het oosten een andere engel opstijgen die het zegel van de levende God […]

Openbaring van Johannes - Hoofdstuk 8

1 Toen het lam het zevende zegel verbrak, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. 2 Ik zag hoe de zeven engelen die voor God staan, zeven bazuinen kregen aangereikt. 3 Toen kwam er een andere engel en ging met een gouden wierookvat bij het altaar staan. Hem werd een […]

Openbaring van Johannes - Hoofdstuk 9

1 Nu blies de vijfde engel. En ik zag een ster, die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. 2 Daarmee opende hij de put van de afgrond. En er steeg rook op uit de put als de rook van een enorme oven. […]

Openbaring van Johannes - Hoofdstuk 10

1 Hierop zag ik een andere machtige engel uit de hemel neerdalen, die in een wolk was gehuld. De regenboog was boven zijn hoofd; zijn gezicht zag er uit als de zon en zijn voeten als zuilen van vuur. 2 In zijn hand hield hij een klein geopend boek. Zijn rechtervoet zette hij op de […]