Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 21

1 Bij het afscheid moesten we ons met geweld van hen losrukken, gingen aan boord en vertrokken. We voeren rechtstreeks naar Kos en de volgende dag naar Rhodos en vandaar naar Patara en Myra. 2 Daar vonden we een schip dat Fenicië als bestemming had. We gingen meteen aan boord en kozen zee. 3 We […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 22

1 “Waarde broeders en vaders, luister nu rustig naar de verdedigingsrede die ik voor jullie wil houden.” 2 Toen ze bemerkten dat hij Hebreeuws sprak, luisterden ze in ademloos zwijgen. 3 En hij vervolgde: “Ik ben een jood en kom uit Tarsus in Cilicië. Hier in Jeruzalem groeide ik op. Aan de voeten van Gamaliël […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 23

1 Paulus keek de leden van de Hoge Raad strak aan en zei: “Waarde broeders, ik heb tot vandaag geleefd, zoals ik voor mijn geweten en voor God voor juist hield.” 2 Bij deze woorden beval de hogepriester de omstanders om Paulus op de mond te slaan. 3 Daarop riep Paulus hem toe: “Jou zal […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 24

1 Enkele dagen later kwam de hogepriester Ananias met enkele oudsten en een advocaat, een zekere Tertullus, naar Caesarea. Zij zetten de stadhouder de punten van de aanklacht tegen Paulus uiteen. 2 Deze werd voorgeleid en Tertullus begon met zijn aanklacht. Hij zei: “Hoogedele Felix, het is jouw verdienste dat wij in grote vrede leven. […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 25

1 Drie dagen nadat Festus zijn ambt als stadhouder had aanvaard, begaf hij zich van Caesarea naar Jeruzalem. 2 Daar verschenen de opperpriesters en voornaamste joden voor hem en hadden een persoonlijk onderhoud betreffende de lopende aanklacht tegen Paulus. 3 Ze vroegen hem dringend hun de gunst te bewijzen Paulus naar hen toe te sturen […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 26

1 Agrippa wendde zich nu tot Paulus. Hij zei: “Het is je toegestaan je te rechtvaardigen.” Paulus gaf met de hand een teken dat hij wilde beginnen en hield het volgende pleidooi: 2 “Ik prijs mij gelukkig, koning Agrippa, om mij juist tegenover jou vandaag te mogen verdedigen tegen al de beschuldigingen van de joden. […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 27

1 Zo besloot dan de stadhouder Paulus naar de keizer te zenden en de dag van onze afvaart naar Italië werd vastgesteld. Men droeg Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman van de keizerlijke garde, Julius genaamd. 2 Wij gingen aan boord van een schip uit Andramythium, dat de kustplaatsen van Kleinazië zou […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 28

1 Nu wij in veiligheid waren, vernamen wij pas dat het het eiland Malta was. 2 De inheemse bevolking behandelde ons buitengewoon vriendelijk. Omdat wij drijfnat waren en rilden van de kou, staken ze een houtstapel aan en zochten voor iedereen een plaats uit om zich te warmen. 3 Toen Paulus een bos rijshout had […]