Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 1

1 Beste Theofilus. Het eerste verslag dat ik samenstelde, bevat alle daden en leringen van Jezus, vanaf het begin tot aan de dag van zijn hemelvaart. 2 Op die dag gaf hij de apostelen, die hij onder leiding van een heilige geest uitgekozen had, nog zijn laatste opdrachten. 3 Hij droeg hun op om de […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 2

1 De dag van het pinksterfeest was aangebroken en ze waren allemaal op dezelfde plaats bijeengekomen. 2 Plotseling kwam er vanuit de hemel een geruis alsof er een geweldige storm opstak en vulde het hele huis waarin zij zaten. 3 Tongen, die er uitzagen als vuurvlammetjes, werden voor hen zichtbaar. Die verdeelden zich en daalden […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 3

1 Op een dag gingen Petrus en Johannes op naar de tempel. Het was ongeveer drie uur ‘s middags, het uur van het gebed. 2 Men droeg er net een man naartoe die vanaf zijn geboorte verlamd was en die men dagelijks bij de zogenaamde ‘Schone Poort’ van de tempel neerzette, opdat hij bij de […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 4

1 Terwijl zij zo het volk onderwezen, kwamen de priesters en Sadduceeën op hen af, 2 want die konden het niet verdragen dat zij zulke toespraken tot het volk hielden en over Jezus predikten als degene die uit de doden was opgestaan. 3 Zij namen hen gevangen en hielden hen tot de volgende morgen in […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 5

1 Ook een man, Ananias genaamd, verkocht met instemming van zijn vrouw Saffira een stuk grond. 2 Een deel van de opbrengst hield hij echter met medeweten van zijn vrouw op oneerlijke wijze achter voor zichzelf; het overige deel bracht hij en stelde het de apostelen ter beschikking. 3 Toen zei Petrus tegen Ananias: “Waarom […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 6

1 In de tijd waarin het aantal gelovigen buitengewoon toenam, ontstond onder de Grieks sprekende gemeenteleden een grote ontevredenheid tegenover hen die Hebreeuws spraken. Men klaagde erover dat de weduwen van de Grieks sprekenden bij de dagelijkse uitreiking van de ondersteuning werden overgeslagen, zodra joodse christenen de uitdeling verrichtten. 2 Toen belegden de twaalf een […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 7

1 Toen vroeg de hogepriester aan Stefanus: “Is dat werkelijk zo?” 2 Hij antwoordde: “Waarde broeders en vaders, luister naar mij. De God van de heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Haran had gevestigd 3 en zei tegen hem: ‘Verlaat je land en je familie […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 8

1 Saulus was het helemaal eens met de moord op Stefanus. Op die dag begon voor de gemeente in Jeruzalem een tijd van grote vervolging en nood. Allen, met uitzondering van de apostelen, verspreidden zich over de landstreken van Judea en Samaria. De apostelen bleven in Jeruzalem. 2 Stefanus werd door godvruchtige mannen begraven en […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 9

1 Intussen was Saulus, die nog steeds in zijn woede tegen de aanhangers van de Heer hen met de dood bedreigde, naar de hogepriester gegaan 2 en had hem om volmachten gevraagd. Daarmee wilde hij naar de joodse gemeenten in Damascus gaan om aanhangers van de nieuwe leer, die hij daar misschien zou vinden – […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 10

1 In die tijd woonde er in Caesarea een man, Cornelius genaamd. Hij was hoofdman bij de zogenaamde Italiaanse cohorte. 2 Hij en heel zijn huis waren vroom en godvrezend. Hij bewees het volk vele weldaden en bad zonder ophouden tot God. 3 Deze man zag in een toestand van helderziendheid om ongeveer drie uur […]