Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 21

1 Zij naderden Jeruzalem en kwamen in Betfage, bij de Olijfberg. Hier stuurde Jezus twee van zijn leerlingen weg met de opdracht: 2 “Ga naar het dorp dat voor jullie ligt. Direct aan het begin zullen jullie een ezelin met haar jong vastgebonden vinden. Maak ze allebei los en breng ze bij mij. 3 Mocht […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 22

1 Jezus vertelde hun nog andere gelijkenissen, als antwoord op hun vragen. Zo zei hij: 2 “De deelname aan de omgang met de geestenwereld van God is te vergelijken met een bruiloftsfeest dat een koning voor zijn zoon liet aanrichten. 3 Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de mensen voor de bruiloft uit te nodigen, […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 23

1 Op een dag hield Jezus voor het volk en zijn leerlingen de volgende toespraak: 2 “Op de leerstoel van Mozes zitten de schriftgeleerden en Farizeeën. 3 Maar niet alles, wat ze jullie leren, hoeven jullie in acht te nemen en voor waar aan te nemen; en nog veel minder hoeven jullie hun werken na […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 24

1 Jezus liep op een dag buiten. Vanaf de weg waarop hij liep, was in de verte de tempel te zien. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en maakten hem opmerkzaam op de schitterende bouw van de tempel. 2 Hij antwoordde hun: “Ja, jullie bekijken dit alles nu met verbaasde blikken; maar ik zeg jullie: […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 25

1 “Bij de toelating tot het geestenrijk van God zal het net zo gaan als bij de tien maagden die hun lampen meenamen en het bruidspaar tegemoet gingen. 2 Vijf van hen bleken dwaas te zijn en vijf verstandig. 3 De dwazen namen weliswaar hun lampen mee, maar geen olie. 4 Maar de verstandigen namen […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 26

1 Nadat hij deze woorden gesproken had, wendde hij zich tot zijn leerlingen. 2 “Jullie weten,” zei hij, “dat het overmorgen Pasen is. Dan wordt de mensenzoon overgeleverd om gekruisigd te worden.” 3 Destijds kwamen de opperpriesters en oudsten in het paleis van de hogepriester Kajafas bijeen 4 en beraadslaagden hoe zij Jezus door een […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 27

1 Bij het aanbreken van de morgen namen alle opperpriesters en de oudsten van het volk een besluit tegen Jezus, om zijn terechtstelling door te zetten. 2 Zij lieten hem boeien en wegleiden en leverden hem over aan de stadhouder Pontius Pilatus. 3 Toen de verrader Judas zag dat het doodvonnis over Jezus was uitgesproken, […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 28

1 Bij het aanbreken van de eerste dag na de sabbat, gingen Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf. 2 Plotseling ontstond er een sterke aardbeving. Want een boodschapper van de Heer, die uit de hemel was neergedaald en naar het graf toegekomen was, rolde de steen weg en ging daarop zitten. […]