Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 1

1 Wat hierna volgt, is de stamboom van Jezus, de Messias, als bewijs dat hij een nakomeling is van David en Abraham. 2 Abraham was de vader van Izak, Izak de vader van Jacob, Jacob de vader van Juda en zijn broers. 3 Juda was de vader van Perez en Zerah; hun moeder heette Tamar. […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 2

1 De geboorte van Jezus vond plaats in Bethlehem, in het land Judea, tijdens de regering van koning Herodes. Er kwamen magiërs uit het oosten naar Jeruzalem en vroegen: 2 “Waar is hij geboren die voorbestemd is koning van de joden te worden? Wij hebben namelijk zijn ster voor ons zien opkomen en zijn die […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 3

1 De tijd kwam waarin Johannes de Doper optrad. Hij predikte in de arme bergstreken van Judea. 2 Zijn waarschuwing luidde: “Verander je gezindheid, want de verbinding met de geestenwereld van God is nabij.” 3 Op hem hebben namelijk de woorden van de profeet Jesaja betrekking: ‘Men hoort in de arme bergstreken de stem van […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 4

1 Daarna werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid, om door de duivel te worden verleid. 2 Hij vastte daar veertig dagen en veertig nachten. Uiteindelijk was hij de hongerdood nabij. 3 Toen kwam de verleider bij hem en zei: “Als jij een zoon van God bent, spreek dan het woord waardoor deze […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 5

1 Toen Jezus deze scharen zag, beklom hij de volgende heuvel en ging daar zitten. Zijn leerlingen gingen naast hem zitten. 2 Toen begon hij met zijn onderricht en hield de volgende toespraak: 3 “Gelukkig te prijzen zijn zij, wier geest zich straatarm voor God voelt; want de geestenwereld van God treedt met hen in […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 6

1 “Let erop dat je je giften aan de armen niet zo opvallend geeft, om maar door de mensen gezien te worden. Anders krijgen jullie daarvoor geen loon bij je hemelse Vader.” 2 “Als je de armen dus een gift wilt geven, bazuin dat dan niet overal rond, zoals de huichelaars het in de synagogen […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 7

1 “Veroordeel anderen niet, opdat je niet zelf veroordeeld wordt. 2 Want hetzelfde oordeel dat jullie over anderen vellen, zal ook over jullie geveld worden en met dezelfde maat waarmee jullie bij anderen meten, zal ook bij jullie gemeten worden.” 3 “Je ziet de splinter in het oog van je broeder, terwijl je de balk […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 8

1 Toen kwam hij van de heuvel naar beneden en een grote menigte volgde hem. 2 Er kwam een melaatse naar hem toe, wierp zich voor hem neer en smeekte: “Heer, als jij het wilt, kun je mij reinigen.” 3 Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: “Ik wil het, word rein!” […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 9

1 Daarom stapte hij in een boot, voer over het meer en kwam aan in zijn woonplaats Kapernaüm en ging naar zijn huis. 2 Daar bracht men een verlamde, die op een bed lag, bij hem. Toen Jezus het gelovige vertrouwen van de mensen zag, zei hij tegen de verlamde: “Heb goede moed mijn zoon, […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 10

1 Op een dag riep hij twaalf van zijn leerlingen bij zich en gaf hun de volmacht om onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en gebreken te genezen. 2 De namen van deze twaalf apostelen zijn: Eerst Simon, die ook Petrus genoemd wordt en zijn broer Andreas; dan Jacobus, de zoon van Zebedeüs […]