Evangelie volgens Lucas - Hoofdstuk 1

1 Reeds velen hebben het ondernomen een verslag te schrijven over de vastgestelde ware gebeurtenissen, die zich bij ons hebben voorgedaan. 2 De inhoud van deze verslagen komt overeen met wat ons is meegedeeld door hen die vanaf het begin ooggetuigen waren en in het openbaar optraden als verkondigers van de waarheid. 3 Nu heb […]

Evangelie volgens Lucas - Hoofdstuk 2

1 De tijd kwam, waarin door keizer Augustus een verordening uitgevaardigd werd, dat er in het hele Romeinse rijk een volkstelling moest plaatsvinden. 2 Het was de eerste telling van deze aard. In Syrië werd zij gedaan door Quirinius, de toenmalige stadhouder. 3 Alle mensen gingen op weg en lieten zich in de tellijsten inschrijven, […]

Evangelie volgens Lucas - Hoofdstuk 3

1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder van Judea was, Herodes viervorst van Galilea, zijn broer Filippus viervorst van Iturea en het gewest Trachonitis en Lysanias viervorst van Abylene, 2 ten tijde van de hogepriesters Annas en Kajafas, ging er een boodschap van God naar Johannes, de […]

Evangelie volgens Lucas - Hoofdstuk 4

1 Helemaal onder de invloed van een heilige geest keerde Jezus terug van de Jordaan en werd onder leiding van die geest in de woestijn rondgeleid 2 en veertig dagen lang voortdurend door satan verzocht. Gedurende deze tijd had hij niets te eten en uiteindelijk was hij bijna uitgehongerd. 3 Toen zei de duivel tegen […]

Evangelie volgens Lucas - Hoofdstuk 5

1 Op een dag stond hij aan het meer van Genesaret. De menigte verdrong zich om hem heen, om het woord van God te horen. 2 Toen zag hij twee boten aan de oever liggen. De vissers waren eruit gegaan en maakten hun netten schoon. 3 Een van deze boten behoorde toe aan Simon Petrus. […]

Evangelie volgens Lucas - Hoofdstuk 6

1 Op een dag – het was de eerste sabbat na de tweede paasdag – liep Jezus door korenvelden. Zijn leerlingen begonnen aren af te plukken, wreven ze stuk met hun handen en aten de graankorrels. 2 Sommige van de Farizeeën maakten hem daarop opmerkzaam. “Kijk toch eens,” zeiden ze, “waarom doen je leerlingen daar […]

Evangelie volgens Lucas - Hoofdstuk 7

1 Nadat Jezus deze prediking beëindigd had, keerde hij naar Kapernaüm terug. 2 Daar lag de dienaar van een hoofdman, die hem erg dierbaar was, doodziek op bed. 3 Toen nu de hoofdman van de komst van Jezus hoorde, zond hij joodse oudsten naar hem toe, met het verzoek of hij zou willen komen en […]

Evangelie volgens Lucas - Hoofdstuk 8

1 Daarna trok hij het land door, van stad naar stad, van dorp naar dorp, predikte op de pleinen en verkondigde de heilsboodschap van het rijk van God. Hij werd vergezeld door zijn twaalf leerlingen 2 en enkele vrouwen die hij van bezetenheid en andere kwalen genezen had. Daartoe behoorden Maria met de bijnaam Magdalena, […]

Evangelie volgens Lucas - Hoofdstuk 9

1 Een andere keer riep hij zijn twaalf bij zich en gaf hun de kracht en macht over alle soorten boze geesten en om ziekten te genezen. 2 Hij zond hen uit om het rijk van God te verkondigen en de zieken gezond te maken. 3 Daarbij gaf hij hun de volgende opdracht: “Neem niets […]

Evangelie volgens Lucas - Hoofdstuk 10

1 Jezus wees nog tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee naar alle steden en dorpen vooruitstuurde die hij later zelf wilde bezoeken. 2 “De oogst is groot,” zei hij, “maar het aantal arbeiders is klein. Vraag daarom de Heer van de oogst of hij arbeiders naar zijn oogstveld wil sturen. 3 Ga nu […]