Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 11

1 Een man, genaamd Lazarus, was ziek. Hij woonde in Bethanië, de woonplaats van Maria en Martha. Zij waren zijn zusters. 2 Het was Maria die de Heer met olie gezalfd had en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. Haar broer Lazarus was dus, zoals gezegd, ziek. 3 De zusters zonden boodschappers naar Jezus […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 12

1 Zes dagen voor het paasfeest kwam Jezus naar Bethanië, waar Lazarus woonde, die dood geweest was, maar die hij weer uit de doden had opgewekt. 2 Ter ere van hem bereidde men daar een feestmaal, waarbij Martha de gasten bediende. Van de gasten bij de maaltijd was Lazarus de enige die samen met hem […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 13

1 Het was aan de vooravond van het paasfeest. Jezus wist dat nu het uur voor hem gekomen was, waarop hij de wereld zou verlaten om naar de Vader te gaan. Degenen die hij in de wereld de zijnen noemde, had hij steeds liefgehad en die liefde betoonde hij hun tot zijn laatste ademtocht. 2 […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 14

1 Toen richtte hij zich weer tot alle leerlingen en vervolgde: “Word niet moedeloos. Heb vertrouwen in God, want dan zul je ook vertrouwen in mij hebben. 2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het jullie hebben gezegd. Omdat ik nu daarheen ga, zal ik […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 15

1 “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Elke wijnrank aan mij die geen vrucht voortbrengt, haalt hij weg. Maar iedere vruchtbare wijnrank reinigt hij, opdat ze nog meer en betere vrucht draagt. 3 Jullie zijn al gereinigd door de leer die ik jullie verkondigde. 4 Blijf dus in mij, […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 16

1 “Ik heb jullie dit allemaal verteld, opdat jullie niet zullen wankelen in je overtuiging. 2 Want men zal jullie in de ban doen. Ja, er komt een tijd waarin een ieder die jullie doodt, gelooft dat hij daarmee God een dienst bewijst. 3 Ze zullen jullie zo behandelen, omdat ze noch de Vader noch […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 17

1 Tot slot richtte Jezus zijn blik ten hemel en bad: “Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijken kan. 2 U hebt hem immers de macht over de hele schepping gegeven, opdat alles wat u hem toevertrouwde, toekomstig leven verkrijgt. 3 Dit is de weg naar het toekomstige leven, […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 18

1 Na deze woorden verliet Jezus met zijn leerlingen de zaal en ging de beek Kedron over. Daar was een tuin, waar hij en zijn leerlingen binnengingen. 2 Ook Judas, die hem wilde verraden, was die plaats bekend, omdat Jezus daar vaak met zijn leerlingen bijeen was. 3 Judas had de beschikking gekregen over soldaten […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 19

1 Pilatus pakte nu Jezus vast en gaf hem zweepslagen. 2 Daarna namen de soldaten hem en vlochten een doornenkroon en zetten die op zijn hoofd. Ze legden hem een purperen mantel om de schouders, 3 gingen voor hem staan en riepen: “Leve de koning van de joden!” Daarbij sloegen ze hem in het gezicht. […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 20

1 Op de eerste dag na de sabbat kwam Maria van Magdala naar het graf. Het was heel vroeg en nog niet helemaal licht. Daar zag zij dat de steen van het graf was weggerold. 2 Zij liep terug naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield en zei tegen hen: […]