Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 1

1 In het begin was het woord en het woord was bij God; en een god was het woord. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alles is door het woord ontstaan en zonder dat kwam er niets dat geschapen is in het zijn. 4 In hem is leven en het leven was […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 2

1 Twee dagen later was er in Kana in Galilea een bruiloft. De moeder van Jezus was daarbij aanwezig. 2 Ook Jezus en zijn leerlingen waren ervoor uitgenodigd. 3 Plotseling was er geen wijn meer, want de bruiloftswijn was opgeraakt. Toen richtte de moeder van Jezus zich tot hem en zei: “Ze hebben geen wijn […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 3

1 Tot de Farizeeën behoorde een man genaamd Nicodemus. Hij was een van de leidende mannen onder de joden. 2 Hij kwam ‘s nachts bij Jezus en zei: “Meester, wij weten dat je een leraar bent die door God gezonden werd. Want niemand kan zulke tekenen doen als jij doet, als niet God zelf met […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 4

1 Jezus vernam dat het de Farizeeën ter ore was gekomen, dat hij meer leerlingen won en meer doopte dan Johannes. 2 Overigens doopte Jezus niet zelf, maar liet zijn leerlingen de doop bedienen. 3 Daarop verliet hij het gebied van Judea en keerde weer naar Galilea terug. 4 Zijn weg voerde hem door Samaria. […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 5

1 Vanwege een ander joods feest ging Jezus weer op naar Jeruzalem. 2 Bij de schaapspoort van de stad ligt een vijver die in het Hebreeuws ‘Bethesda’ heet. Eromheen bevinden zich vijf zuilengangen. 3 Daarin lag gewoonlijk een groot aantal zieken: blinden, kreupelen, mensen die aan tering leden en verlamden. 4 Zij wachtten op het […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 6

1 Daarop ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, in de omgeving van Tiberias. 2 Een grote menigte volgde hem op de voet.Want zij waren herhaaldelijk ooggetuigen van de wonderbaarlijke genezingen die hij aan de zieken verrichtte. 3 Jezus beklom een heuvel en ging daar zitten, in gezelschap van zijn leerlingen. 4 […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 7

1 Hierna trok Jezus rond in Galilea. Want hij wilde niet naar Judea gaan, omdat de joodse leiders hem naar het leven stonden. 2 Nu was het joodse Loofhuttenfeest nabij. 3 Daarom zeiden zijn broers tegen hem:“Ga toch van hier naar Judea, opdat ook je aanhangers daar de daden te zien krijgen die je doet. […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 8

1 Jezus ging naar de Olijfberg 2 en keerde bij het aanbreken van de dag weer in de tempel terug. Heel het volk stroomde naar hem toe en hij ging midden tussen hen zitten en onderwees hun zijn leer. 3 Nu brachten de schriftgeleerden en Farizeeën een vrouw bij hem die men op overspel had […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 9

1 In het voorbijgaan zag hij een man zitten die vanaf zijn geboorte blind was. 2 Zijn leerlingen vroegen hem: “Meester, wiens zonden zijn er schuld aan dat hij blind geboren is? Zijn eigen zonden of die van zijn ouders?” 3 Jezus antwoordde: “Noch zijn eigen zonden noch die van zijn ouders zijn er schuld […]

Evangelie volgens Johannes - Hoofdstuk 10

1 “Ik geef jullie de verzekering: wie niet door de deur de schaapskooi binnengaat, maar ergens anders over het hek klimt, is als een dief en rover te beschouwen. 2 Maar wie door de deur naar binnengaat, is de herder van de schapen. 3 Voor hem doet de poortwachter open en de schapen luisteren naar […]