Eerste brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 1

1 Paulus, die door de wil van God tot apostel van Jezus Christus werd uitgekozen en broeder Sostenes zenden dit schrijven aan de kerk van God in Korinthe, 2 aan hen die zich aan de gemeenschap met Christus Jezus gewijd hebben en tot heiligheid werden geroepen en aan allen van alle rangen en standen die […]

Eerste brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 2

1 Ook ik, broeders, verkondigde in de tijd toen ik bij jullie kwam het geheim van God niet in hoogdravende en geleerde zinnen. 2 Want ik had mij voorgenomen in jullie ogen te zijn als iemand die niets anders kent dan Jezus Christus – en wel de gekruisigde Jezus Christus. 3 Ik maakte bij jullie […]

Eerste brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 3

1 Ook ikzelf, broeders, kon niet tot jullie spreken als tot mensen die in verbinding met de geestenwereld van God staan, maar slechts als tot mensen wier hele denken aards is ingesteld. Met betrekking tot de heilswaarheid van Christus leken jullie op zuigelingen. 2 Slechts melk mocht ik jullie geven en nog geen vast voedsel, […]

Eerste brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 4

1 Laat een ieder ons dus voor niets anders houden dan voor dienaren van Christus en beheerders van de goddelijke geheimen. 2 Voor het overige hoeven jullie er alleen maar op toe te zien dat elk van de beheerders trouw wordt bevonden. 3 Maar het zal me een zorg zijn welk oordeel door jullie of […]

Eerste brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 5

1 Overal hoort men dat er ontucht bij jullie voorkomt en wel van een soort die nog niet eens bij de heidenen bestaat; dat namelijk iemand geslachtsgemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader. 2 En jullie willen nog een hoge borst opzetten? Zouden jullie niet veeleer vol droefheid moeten zijn en ervoor zorgen dat […]

Eerste brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 6

1 Als iemand van jullie een rechtszaak heeft met zijn medebroeder, moet hij dan zover gaan om zijn recht bij de niet-christelijke rechters te zoeken, in plaats van bij de godgetrouwen? 2 Weten jullie dan niet dat de godgetrouwen eens zullen rechtspreken over de wereld? Als aan jullie dus de rechtspraak over de wereld wordt […]

Eerste brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 7

1 Wat nu de verschillende punten betreft die jullie in je brief aan mij voorlegden, daar wil ik het volgende op zeggen: het is voor een man aan te bevelen geen omgang met een vrouw te hebben. 2 Maar vanwege het gevaar van ontucht moet elke man zijn eigen vrouw en elke vrouw haar eigen […]

Eerste brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 8

1 Nu begin ik aan de beantwoording van jullie vraag of het toegestaan is om vlees te eten dat aan afgoden geofferd is. Zonder twijfel bezitten wij allen op dit punt voldoende kennis. Maar kennis op zich leidt gemakkelijk tot zelfverheffing, terwijl de liefde leidt tot geestelijke groei. 2 Als iemand zich alleen maar inbeeldt […]

Eerste brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 9

1 Ben ik niet een vrij man? Ben ik niet een apostel? Heb ik niet onze Heer Jezus gezien? Zijn jullie als christelijke gemeente niet mijn werk? 2 Ook al ben ik in de ogen van anderen geen apostel, dan ben ik het toch zeker wel voor jullie. Want jullie als gemeente van de Heer […]

Eerste brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 10

1 Ik wil jullie, broeders, namelijk niet in onwetendheid laten over het feit dat dit inderdaad gebeurde bij onze vaderen. Zij stonden allen onder de bescherming van de wolk; allen waren door de zee getrokken; 2 allen werden in de wolk en in de zee in Mozes gedoopt; 3 allen hadden hetzelfde voedsel gegeten dat […]