Eerste brief van Petrus - Hoofdstuk 1

1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, groet de uitverkorenen die verstrooid als vreemdelingen in Pontus, Galatië, Kappadocië, Kleinazië en Bitynië leven 2 en volgens het heilsplan van God de Vader uitgekozen zijn om door de kracht van een heilige geest tot gehoorzaamheid aan God en tot de reiniging te komen die door het bloed […]

Eerste brief van Petrus - Hoofdstuk 2

1 Weg dus met al het slechte. Weg met alle onoprechtheid. Weg met alle huichelarij, alle afgunst en elke vorm van kwaadsprekerij. 2 Wees als pasgeboren kinderen en verlang naar onvervalste melk die je in Gods woord wordt aangereikt. Daardoor gevoed, zul je opgroeien, totdat je rijp bent om je heil te verwerven. 3 Jullie […]

Eerste brief van Petrus - Hoofdstuk 3

1 En nu jullie, vrouwen. Wees je echtgenoot gehoorzaam. Op deze manier kunnen mannen die geen waarde hechten aan het woord van de heilswaarheid, door de goede levenswandel van hun vrouw ook zonder woorden van prediking voor de zaak van God worden gewonnen, 2 als ze zien hoe hun vrouw nu zo’n godvruchtig en rein […]

Eerste brief van Petrus - Hoofdstuk 4

1 Omdat Christus als mens zoveel voor jullie geleden heeft, wapen je dan met dezelfde moed om ook voor hem te lijden. Want wie bereid is voor hem lichamelijk lijden te verdragen, die is ook bevrijd van de zonde van de afvalligheid. 2 Hij brengt de resterende tijd van zijn aardse leven niet meer door […]

Eerste brief van Petrus - Hoofdstuk 5

1 Diegenen onder jullie die de positie van oudste bekleden, vermaan ik als hun medeoudste en als getuige van het lijden van Christus, maar ook als mede-deelnemer aan de heerlijkheid die spoedig zal worden geopenbaard: 2 wees goede herders van de kudde van God die aan jullie is toevertrouwd. Waak over hen; niet omdat je […]