Het bestuur van de Kerkgenootschap ‘Het Greber Syteem’ is gevormd door 3 praktiserende leden uit dezelfde thuisparochie, te weten:

Secretaris : Guus Gase
Penningmeester : Gracielle Mason
Voorzitter & Presbyter: Giovanni H. Linger

 

 

HetGreberSysteem: Statuten Kerkgenootschap

Artikel 1: Datum Oprichting, Naam en Plaats van Vestiging

1. Het Kerkgenootschap is opgericht op 10 november 2012
2. Het Kerkgenootschap draagt de naam: “Het Greber Systeem”. The international name is: “ The Greber System. De verkorte naam is: “HGS”.
3. Het Kerkgenootschap is een rechtspersoon naar Nederlands recht als bedoeld in artikel 2 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Het Kerkgenootschap is statutair gevestigd te Amsterdam.
5. Het Kerkgenootschap vormt een overkoepelend Kerkgenootschap voor grebergemeente in Nederland en daarbuiten welke als basis de geloofsovertuiging naar artikel 3 volgen.

Artikel 2: Wezen en Organisatie

1. Het Kerkgenootschap is een gemeenschap waarin de plaatselijke kerk en thuisparochieen  en hun leden, elkaar ontmoeten en samenwerken op landelijk en regionaal niveau.
2. Ontmoeting en samenwerking op regionaal niveau vinden plaats binnen de Regio’s zoals bepaald door HGS.

Artikel 3: Grondslag en Geloofsbasis

De grondslag van het Kerkgenootschap is het gemeenschappelijke geloof in de God van Abraham, Isaak en Jacob, want zij waren rechtzinnig in de uitvoering van Zijn wil. Het oude testament, Het Nieuwe Testament (preferent “Het Nieuwe Testament volgens Greber”), de deutrocanonieke boeken en verklarend voor alle genoemde boeken de gedicteerde getuigenis van De Geest van Waarheid in “Omgang met Gods Geestenwereld”, alsmede de geinspireerde als getuigeverslagen in laatstgenoemd boek.

De God van Abraham, Isaak en Jacob is diezelfde God die ook aan Hagar een belofte maakte en deze belofte hield. De God die Mozes de weg liet voorbereiden, voor de eerste geest door God geschapen in de Hemelse sferen. Wij geloven in de heerschappij van die eerst geschapen geest die op aarde bekend stond als Jezus van Nazareth, geboren uit Maria en Jozef, die tegenover de heerschappij staat van Lucifer, bekend als de heerser van het Kwade. Wij geloven dat God de allesheer is, de objectieve scheidsrechter tussen deze beide (sub)heersers, de bezitter van alle kracht, recht en wijsheid, een gedefinieerde persoonlijkheid met vorm, een levend, denkend, regerend geestelijk wezen.

Noah bad tot God voordat de Thora, Het Nieuwe Testament of de Koran bestonden. Kaïn en Abel hoorden God, Adam en Eva hadden reeds een band met God. Wij geloven primair in de spirituele band met God, secundair in de boeken die ons vertellen hoe die spirituele band met God te scheppen. Het primaire is het doel, het secundaire een middel. Het is de ervaring boven de theorie, men mag niet zeggen dat voorspellende dromen niet of niet meer voorkomen als je oprechte ervaring is dat je er twee dagen geleden een hebt gehad, en het exact zo is uitgekomen als in de droom ervaren was.

Wij geloven dat alles door God geschapen is, al wat leeft komt van Hem, en keert tot Hem terug. Vanwaar uw thuisreis begint (welke religie) is voor ons van geen betekenis, wat u doet vanaf uw keuze terug te keren naar huis, dat telt! Elke religie bevat enkele onderdelen van de waarheid, de kunst is alle goede dingen mee te nemen op je reis, en de slecht gebleken ervaringen te vermijden zodat het doel bereikt wordt, en je ervaring anderen zal helpen om ook thuis te komen.

Wij geloven niet in een God die rassen of gedierten of planten voortrekt of negeert, een Schepper van alles heeft verantwoordelijkheid over alles en dient voor alles op gepaste wijze te zorgen. Niets of niemand is meer dan de Grootste.

Artikel 4: Doelstelling

1. De doelstelling van het Kerkgenootschap is gelegen in de opdracht van Jezus Christus aan zijn volgelingen, zoals vastgelegd in het Bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

Het is onze doelstelling om de mensen ‘Nader tot God’ te brengen. God is een vriendelijke en rechtvaardige God, Hij schonk de mens een vrije wil, Zijn Grootste geschenk. De vele ketenen welke de mens geestelijk en lichamelijk bezwaren wil God wegnemen, en vervangen met liefdevolle banden waaraan elkeen zich uit vrije wil vastmaakt om omhoog getrokken te worden naar een sfeer waar God leeft.
Niet een ieder wil daar op hetzelfde moment aankomen, sommige maken met hun vrije wil de keuze om elders te zijn, dit is hun goed recht, en al wenst een menselijke ouder het Zijn kind niet toe, voor het kind is de keuze kunnen maken een groot geschenk en wellicht op dat moment het grootste genot. Oordeel niet, opdat Gij niet geoordeeld wordt, God oordeelt. Vrije wil is door God gegeven, het oneindige gaat in een cirkel, wat eens geweest is kan zich herhalen. Het is een doelstelling van ons om de mens door de waarheid te genezen.
2. HetGreberSysteem.nl is opgericht door de inspiratie van God en dient als platform om het nieuws dat De Geest van de Waarheid aan Johannes Greber heeft gebracht te verspreiden.
De boodschap? We kunnen meer bidden, dieper geloven, anders bij elkaar komen en in liefde werken volgens de leer van de eerste (Joodse- niet Joodse) Christenen toen God zichtbaar en sterk in het leven stond.

Artikel 5: Bevoegdheden

1. Het Kerkgenootschap zal het recht hebben om zichzelf te besturen naar de stelregels en de daaruit vloeiende richtlijnen van artikel 3.
2. Het Kerkgenootschap heeft het recht om verplichtingen aan te gaan, te kopen, of te verkrijgen door giften, legaten of op andere wijze of rechtstreeks, of als beheerder, en te bezitten, te beheren, te gebruiken, te verkopen, over te dragen, te verpanden, te verhuren of op andere wijze beschikbaar te stellen van ieder onroerend of roerend goed, zoals noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelstellingen.
3. Het Kerkgenootschap kan besluiten tot het oprichten, besturen en instandhouden van andere rechtsvormen cq rechtspersonen, voor zover dit voor het bereiken van haar doelstellingen en het organiseren van haar activiteiten nodig of wenselijk is. Deze rechtsvormen cq rechtspersonen zijn – binnen de algemene beleidslijnen bepaald door het Kerkgenootschap.

Artikel 6: Middelen

1. De (geld)middelen van het Kerkgenootschap bestaan uit:
1.1. bijdragen van de plaatselijke en online HGS kerken & thuisparochieen: tienden, offers, en pledges(andere ontvangsten);
1.2. de netto-opbrengst van activiteiten;
1.3. subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere wettige baten.
2. Erfstellingen kunnen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
3. Het Kerkgenootschap heeft het recht om subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en dergelijke te weigeren.

Artikel 7: Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van het Kerkgenootschap staat open voor plaatselijke gemeenten. Voor alle leden geldt, dat zij zich op dezelfde grondslag stellen, de geloofsbasis en de doelstellingen onderschrijven, en bereid zijn te voldoen aan alle verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt.
2. Leden van het Kerkgenootschap zijn de plaatselijke gemeenten die als lid door het Bestuur zijn aanvaard en erkenning hebben gekregen van HGS.
3. Een plaatselijke gemeente die lid is van het Kerkgenootschap draagt de naam HGS met toevoeging van, eigen naam, de plaatsnaam, en eventueel stadsdeel of wijk, waar zij gevestigd en actief is.
4. Uitsluitend rechtspersonen, de plaatselijke gemeenten, kunnen lid worden van het Kerkgenootschap.
5. De procedure betreffende het aangaan of beëindigen van het lidmaatschap, de rechten, plichten en bijdragen die voortvloeien uit het lidmaatschap, kan nader worden geregeld in het huishoudelijke reglement of handboek van het Kerkgenootschap.

Artikel 8: Bestuur en Vertegenwoordiging

1. Het Kerkgenootschap kent een Bestuur, Presbyters(Oudste) en de Episcopos(Opzichter).
2. Bestuur:
2.1. Het Bestuur heeft de dagelijkse leiding en draagt de eindverantwoording voor de gang van zaken binnen het Kerkgenootschap. Het Bestuur legt hierover periodiek verantwoording en rekenschap af, op de wijze welke is voorgeschreven en aan hen die daartoe zijn aangesteld, door HGS.
2.2. Het Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Presbyters en de Episcopos, en de personen die daartoe door het voltallig Bestuur zijn gevraagd, en hebben ingestemd, kunnen na wijziging van de statuten tot het bestuur worden gerekend.
2.3. Een persoon maakt deel uit van het Bestuur tot zijn eigen aftreden of ontslag door HGS.
2.4. Besluiten worden genomen met algemene stemmen.
2.5. In geval van bijzondere moeilijkheden zal een beroep worden gedaan op HGS voor advies en hulp, of bindende arbitrage.

3. De Presbyter/Episcopos:
3.1. De Presbyter heeft de geestelijke leiding binnen een parochie, hij begeleidt en coacht de leden en voorgangers binnen zijn thuisparochie, gemeente. Leidend voor zijn taken zijn de richtlijnen in Omgang met Gods Geestenwereld.
3.2. De Presbyter wordt aangesteld door opstarten van een (thuis)parochie en blijft als zodanig werkzaam, tot zijn eigen aftreden, weigering van de leden of ontslag door HGS. Leidend voor zijn aanstelling en de richtlijnen in Omgang met Gods Geestenwereld.
3.3. De Presbyter is geen lid van het Bestuur, tenzij door de voorzitter, secretaris en peningmeester tezamen anders is bepaald per individu.
3.4. Voor de Episcopus geldt hetzelfde als de Presbyter met dien verschil dat zijn toezicht regionaal is en deze leiding geeft aan de Presbyters. Ook hier zijn de richtlijnen in Omgang met Gods Geestenwereld leidend.

4. Vertegenwoordiging:
4.1. Het Kerkgenootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door 2 gezamenlijk handelende leden van het Bestuur te weten Giovanni H. Reingoud, Gracielle T. Mason en Guus Gase.
4.2. Het Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer leden van het Bestuur, alsook aan derden, om het Kerkgenootschap binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4.3. De verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen door het Kerkgenootschap kan slechts geschieden na een unaniem besluit van het Bestuur, welk besluit op schrift zal worden gesteld en ondertekend door het Bestuur. Bij datzelfde besluit worden twee leden van het Bestuur aangewezen en volmacht aan hen verleend om gezamenlijk het Kerkgenootschap bij die handelingen te vertegenwoordigen.
4.4. Het Bestuur kan een nadere vertegenwoordigingsbevoegdheid vaststellen voor leden van het Bestuur of andere functionarissen van het Kerkgenootschap. Dit dient te worden vastgelegd in een unaniem genomen vertegenwoordigingsbesluit, ondertekend door het Bestuur, welke in dat geval aan deze statuten zal worden gehecht.

Artikel 9: Financiële Rekening en Verantwoording

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het Kerkgenootschap op zodanige wijze een administratie te voeren dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Artikel 10: Wijziging van Statuten, Aanpassing van de Geloofsbasis, Ontbinding, of Fusie

1. Wijziging van deze statuten kan alleen geschieden bij besluit van het Bestuur.
2. Aanpassing van de geloofsbasis, of het besluit tot ontbinding van het Kerkgenootschap of fusie met een ander Kerkgenootschap, kan alleen geschieden bij besluit van het Bestuur.
3. Bij ontbinding van het Kerkgenootschap wijst het Bestuur één of meer personen aan die zullen zorgdragen voor de vereffening van het vermogen, waarbij een eventueel batig saldo zal worden gebruikt voor de oprichting van een gelijk kerkgenootschap, stichting als HGS met dezelfde geloofsbasis als in artikel 3.
4. Een statutenwijziging treedt in werking nadat deze is verwerkt in de tekst van de statuten en de nieuwe tekst van de statuten door de leden van het Bestuur met hun handtekening is bekrachtigd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Artikel 11: Handboek en Huishoudelijk Reglement

1. Het Kerkgenootschap kent een Handboek met nadere uitwerking van regels en procedures, opgesteld door HGS, genaamd “HGS Church Manual Procedures and Principles”.
2. Al wat met betrekking tot de belangen, de structuur, de werkzaamheden en activiteiten van het Kerkgenootschap verdere regeling behoeft, wordt nader bepaald in een Huishoudelijk Reglement, vast te stellen door het Bestuur. Indien het Huishoudelijk Reglement en/of Handboek een bepaling bevat die in strijd is met de statuten, dan prevaleren de statuten.

Aldus vastgesteld en bekrachtigd door het Bestuur van het Kerkgenootschap op 10 november 2012 te Amsterdam,

Giovanni H. Reingoud, wonende te Amsterdam,
Episcopus Nederland / Voorzitter / Lid Bestuur

Gracielle Mason, wonende te Amsterdam,
Presbyter Nederland  / Penningmeester / Lid Bestuur

Guus Gase, wonende te Amsterdam,
Presbyter Nederland  / Secretaris / Lid Bestuur