U kunt het Kerkgenootschap steunen om het goede nieuws wereldwijd te verspreiden.

ING BANK REKENING: 65.888.72

IBAN: NL63INGB0006588872

BIC: INGBNL2A

Ten Name van: Het Greber Systeem

Betaalkenmerk: Vrijwillige bijdrage

Uw steun is ontzettend belangrijk! Maak daarom over wat U kunt missen om de Boodschap van God en Zijn Waarheidsbode in de harten van de toehoorders te planten. De vruchten zullen ook U ten goede komen, Gods vrede toegewenst.

Hoe kan ik aan het HetGreberSysteem nalaten?

In alle gevallen is het nodig dat u naar de notaris gaat om uw wensen in een testament te laten vastleggen. U kunt kiezen voor een erfstelling of legaat.

Bij een erfstelling benoemt u het HetGreberSysteem tot (mede-)erfgenaam. U laat dan uw gehele nalatenschap (of een deel daarvan) na aan het HetGreberSysteem.

Bij een legaat krijgt het HetGreberSysteem een door u bepaald bedrag of goederen, zoals een huis of een effectenportefeuille.

U kunt het HetGreberSysteem Kruis onder de volgende naam in een testament opnemen:
de kerkgenootschap met volledige rechtsbevoegdheid: HetGreberSysteem, statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan Bijlmerplein 217, 1102 DD(Amsterdam), ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 56545711.

Kan ik het HetGreberSysteem tot executeur benoemen?

Wanneer u het HetGreberSysteem als enige erfgenaam benoemt, zijn we graag bereid om voor u als executeur op te treden. Wanneer er meerdere erfgenamen zijn willen we de mogelijkheden graag eerst met u bespreken.

De executeur vervult een belangrijke taak; het gaat immers om een zorgvuldige en waardige afhandeling van allerlei zaken die u dierbaar zijn. Om een paar voorbeelden te noemen: wie zorgt er straks voor uw huisdieren? En wordt mijn huis wel voor een goede prijs verkocht? Komen mijn dierbare spullen uit de inboedel straks wel goed terecht?

Wanneer u overweegt het HetGreberSysteem als executeur te benoemen stellen we het zeer op prijs als u daarover met ons contact opneemt. Dan hebben we de gelegenheid elkaar te leren kennen en de dingen die u belangrijk vindt met elkaar te bespreken. Neemt u hiervoor eerst contact op met onze secretaris.

Kan ik bepalen waar het HetGreberSysteem mijn nalatenschap aan besteedt?

In overleg met het HetGreberSysteem kunt u uw nalatenschap specifieke bestemming te geven, bijvoorbeeld:

  • Een bepaald land of werelddeel
  • Een bepaald thema, zoals noodhulp internationaal, sociale  hulp nationaal, enz.

Neemt u hiervoor eerst contact op met onze adviseur nalatenschappen. info@hetgrebersysteem.nl of 0650.41.50.97

Hoe zit het met de successierechten?

HetGreberSysteem hoeft geen successierechten te betalen over nalatenschappen. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan HetGreberSysteem.

En als ik niet heel veel na te laten heb?

Veel mensen denken dat nalaten aan een goed doel alleen kan als het om heel grote bedragen gaat. Dat is echter niet het geval!

Voor het HetGreberSysteem geldt: iedere gift uit iedere nalatenschap maakt verschil. Wij zijn blij met elke nalatenschap die bijdraagt aan ons werk.

Wat kost een testament?

Omdat er grote verschillen zijn tussen eenvoudige en ingewikkelde testamenten, en ook de notaristarieven niet allemaal gelijk zijn, is er geen exact bedrag te noemen. Gemiddeld kost een testament voor één persoon zo’n €400,-Misschien vindt u dat veel geld, maar daar staat tegenover dat u met een testament ook de rust en de zekerheid krijgt dat u uw zaken goed heeft geregeld.