VIERDE DEEL : MEDEDELINGEN VAN DE GOEDE GEESTENWERELD OVER DE GROTE VRAAGSTUKKEN VAN DE RELIGIE
– Voorwoord
– God
De persoonlijkheid van God
De alomtegenwoordigheid van God
Wat God weet
Dwalingen van de verschillende godsdiensten betreffende God
– God’s schepping en haar lot
De schepping van de geestenwereld
De eenheid van de geschapen geesten
De afval van een deel van de geestenwereld
De straf voor de afvalligen
Het paradijs als geestelijke sfeer
De beproeving van de geesten in het paradijs
De beslissing en haar gevolgen
– God’s verlossingsplan
De trappen van vooruitgang voor het opstijgen van de gevallen
geesten
Het vervalste scheppingsverhaal in de bijbel
De waarheid omtrent de schepping van het eerste mensenpaar
De voortplanting van het mensengeslacht
De na de verlossing geschapen geestensferen
De bevrijding van de gevallen geesten door een verlosser
– Christus. – Zijn leven en zijn werk
De vraag betreffende Christus in mijn leven
Christus als leider van het eerste mensengeslacht
Christus als leider van de mensheid na de zondvloed
Israël als drager van het geloof in God
De menselijke geboorte van Jezus
De moeder van Jezus
De broeders en zusters van Jezus
De kinderjaren van Jezus
De menselijke zwakheden van Jezus
Jezus’ eerste bewustwording God’s zoon te zijn
Jezus’ beproeving in de woestijn
De opdracht aan Jezus
Christus niet God, maar God’s afgezant
Christus beoordeeld door zijn omgeving
Het contact van Christus met de geestenwereld
De vroegere afgezanten van God en de geestenwereld
Het lijden van Christus in zijn betekenis voor de verlossing Christus’
laatste lijdensuren
Jezus’ moeder niet aanwezig bij de kruisiging
Geen opstanding van de doden uit de graven op Goede vrijdag Christus’
afdaling in de hel en zijn overwinning De terugweg van de verlosten tot
God
– De leer van Christus en het hedendaagse christendom
De geestenwereld van God als de bron van de waarheid
Het tegenwoordige christendom bezit deze bron niet meer
De gevolgen daarvan zijn de vergissingen
Er is geen onfeilbaar pausdom als bron van waarheid Er is geen drie-enig God
Bijbelvervalsingen
Paulus’ onderwijs betreffende de sferen voor de vooruitgang van de
gevallen geesten
Alles komt uiteindelijk weer tot God
Er is geen eeuwige hel
De oorsprong van de menselijke geest en de erfzonde Het begrip
‘zonde’
De opstanding van de doden is geen opstanding van de lichamen De
betekenis van de doop
De zending van de geest (vorming)
De betekenis van het avondmaal
Boete – biecht – vergeving
Vrijwillige armoede
Boetedoening – ongehuwd zijn
Kuisheid als ongehuwd zijn – Gehoorzaamheid aan menselijke overheid als
‘volkomenheids-ideaal’
Aflaat – heiligen – heiligenverering
De betekenis van de zieken-zalving (laatste oliesel)
Het priesterdom van de eerste christenen en het tegenwoordige
– Slot
De macht der gewoonte – De gewoonte als grootste vijand van de waarheid
De waarheid als zelfbelevenis – De wet van oorzaak en gevolg als
grondslag voor de beproeving van het spiritualisme