TWEEDE DEEL : DE WETTEN VOOR HET VERKEER VAN DE GEESTEN MET DE MATERIELE SCHEPPING
– Algemene opmerkingen
– De wet van de ‘odkracht’*( * Noot van de vertalers: Uit te spreken ‘oodkracht’; Duits ‘odkraft’; Engels
‘odic force’ = levenskracht.)
Wetsgeldigheid in de gehele schepping Gods
‘Od’ als geestelijke levenskracht
De stof als verdicht od
De groei van de levende wezens
De odstraling van de hemellichamen
Het verdichtingsproces van het od
Versterking en verzwakking van het od
De geneeskracht van het od
Het od-aura
De od-trillingen
Het od als drager van de lichamelijke gevoelens
De reuk van het od
Het od als spiegel van het lot
Het lot van de mensen
Od en helderziendheid
De kleur van het od
Vormingskracht van het od
Odstromen als krachtstromen
Onzichtbare voedseltoevoeging (odvoeding)
Odbronnen voor het geestenverkeer
Wijze van het gebruik van od bij het geestenverkeer
God als bron van alle odkracht
– Gebruik van de odkracht bij het verkeer met de geesten in de bijbel
Od als vlam en wolk
De odische krachtstromen op de Sinai
De odwolk in het Nieuwe Testament
De offers van het Oude Testament als odbron voor God’s stem
De tent van de Openbaringen (tabernakel) in het licht van de odbereiding
De aard van de offers
-De media
Algemene opmerkingen
Tafel-media
Schrijvende media
Planchette-media
Het borstschild van de hoge priester
Sprekende media
Apport-media
Materialisatie-media
Fysische media
Helderziendheid, helderhorendheid en helderaanvoelendheid
– De ontwikkeling van de media
Doel van de mediamieke vorming
Losmaking en zuivering van het od
Losmaking van de eigen geest uit het lichaam van het medium
Spiritualistische bijeenkomsten
Spiritualistische kerken
Persoonlijke concentratie bij de spiritualistische godsdienstoefening
Onder welke omstandigheden kan het spiritisme schadelijk zijn?
– Media en mediumscholen in de bijbel
Algemene opmerkingen
Ware en valse profeten
Abraham en Mozes als media
Samuel en zijn mediumschool
Gevaren voor de media in het Oude Testament
De vorming van de media in de oudheid
De media onder de eerste christenen
De apostel Paulus over het geestenverkeer en de media
– Het vragen aan God volgens de vermeldingen in de Heilige Schrift
Het vragen aan God was een regelmatig gebruik van het volk Gods
Het vragen aan God in de dagen van Mozes, Josua en David
De antwoorden van God
Het vragen aan de ‘doden’ in bijbese betekenis
Het begrip ‘dood’ en `de doden’ volgens de bijbel
De afgodendienst als vorm van het vragen aan de doden
Saul en de dodenbezweerster van Endor