HET GEBRUIK VAN DE ODKRACHT BIJ HET VERKEER MET DE GEESTEN IN DE BIJBEL

Toen kwam de Heer in de odwolk
omlaag en sprak met hem. Numeri 11:25.

‘Natuurwetten zijn algemeen geldend; daarop is geen uitzondering. Als daarom de wet van de odkracht, zoals door mij reeds werd verteld, de grondwet van elk geestenverkeer is, dan moet deze overal worden toegepast, waar geesten met mensen in verbinding treden.’
‘Opdat je zult zien, dat de krachtstroom van het od ook nodig was bij het in de bijbel vermelde verkeer van de geestenwereld met de mensen, wil ik enige van die mededelingen uit het Oude en het Nieuwe Testament met je doornemen en ze je verklaren.’
‘Het spreekt vanzelf, dat bij de meeste mededelingen van de geesten, waarvan de bijbel verhaalt, alleen het feit van het geestenverkeer wordt vermeld, terwijl aan de begeleidende verschijnselen stilzwijgend wordt voorbijgegaan. Maar niettemin zijn de gevallen nog talrijk genoeg, waarin het gebruik van het od nadrukkelijk wordt aangegeven.’
`De eerste aanduiding vindt u in het verhaal van Abraham : “Toen de zon was ondergegaan en het geheel donker was geworden, was het als een rokende oven en een vurige fakkel, die tussen die vleesstukken doorging”(Genesis 15, 17). Dit gebeurde, terwijl de heer met Abraham sprak. De odstroom ziet er in licht verdichte toestand uit als een rookwolk en straalt in het donker een roodachtig-gele kleur uit gelijk een vuurvlam.’
`De geschiedenis van Mozes is vol met voorbeelden die op dit onderwerp betrekking hebben. “De engel des Heren verscheen hem daar als een vuurvlam die uit het midden van een braambos te voorschijn kwam. Toen hij keek zag hij, dat het braambos brandde in het vuur, zonder evenwel door het vuur verteerd te worden” (Exodus 3:2). Ook hier was het od, dat de geest gebruikte om met Mozes te spreken. Het was dus nacht, toen Mozes deze verschijning zag. Want overdag zou het od er niet als een vlam hebben uitgezien, maar als een wolkje, dat het braambos omringde. Dit blijkt ook uit het volgende bericht uit de bijbel : “De Heer trok voor hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen en des nachts in een vuurkolom om hen bij te lichten, zodat zij voort konden gaan bij dag en bij nacht. Overdag week de wolkkolom en des nachts de vuurkolom niet van de kop van de stoet” (Exodus 13:21).
De wolkkolom was niets anders dan de odwolk. Zij vormde zowel in het braambos als ook bij de leiding van de Israëlieten het odomhulsel, dat de engel des Heren omgaf en dat hij nodig had, om zich op menselijk waarneembare wijze kenbaar te maken. Ik heb je reeds verklaard, dat het od steeds met een geest is verbonden. Een op zichzelf onafhankelijk, vrij zwevend od bestaat niet.

Zo was het ook bij alle openbaringen, waarvan het Israëlitische volk getuige was.’
‘Zo vaak dus in het Oude Testament van de “wolkkolom” sprake is, staat deze in verband met één of andere handeling van één van God’s geesten. “En de engel Gods die vóór Israëls leger uit trok, verliet die plaats en trad achter hen; daardoor ging ook de wolkkolom met hem mee” (Exodus 14:19). – “Zodra Mozes in de tent was gegaan daalde de wolkkolom neer en plaatste zich bij de ingang van de tent, zolang de Heer met Mozes sprak” (Exodus 33:9.) “Dan riep Mozes zeventig mannen uit de oudsten van het volk en liet ze zich opstellen rondom de tent. Toen kwam de Heer in een wolk omlaag en sprak met hem” (Numeri 11: 24- 25).
Toen op de Berg Sinaï de Heer zo luid met Mozes wilde spreken, dat het gehele volk het zou kunnen horen, zei hij tot Mozes: “Ik zal deze keer de wolk nog dichter maken, opdat het hele volk het hoort, wanneer ik met je spreek en je voor altijd geloof schenkt” (Exodus 19 :9).
Hier wordt nadrukkelijk gezegd, dat de odwolk noodzakelijk was, opdat de Heer tot de mensen kon spreken. Voorts wordt er de nadruk op gelegd, dat het geluid, voortgebracht met de odkracht, des te krachtiger wordt, naarmate het od dichter is. Ditzelfde merkt u ook bij uw radio : hoe sterker de krachtstroom, des te sterker is de overdracht van de tonen.’
‘Toen dus op de berg Sinaï de Heer zich onder geweldig bazuingeschal openbaarde, moest ook de odkracht evenredig sterk zijn. Daarom staat er geschreven: “De berg Sinaï nu was geheel in rook gehuld; terwijl de Heer in vuur daar was neergedaald; zijn rook steeg voor Hem op als rook van een smeltoven, en de ganse berg beefde. Steeds geweldiger werd het bazuingeschal. Mozes sprak en de Heer antwoordde hem met luide stem” (Exodus 19: 18 en 19).’
‘Bij de verklaring van de wet van de odkracht heb ik erop gewezen, dat de odverdichting met behulp van sterke krachtstromen tot stand komt, evenals de oplossing van het verdichte od. Ook de grote hoeveelheden od op de berg Sinaï werden door zulke sterke stromen verdicht. Het was dus levensgevaarlijk in de nabijheid van die stromen te komen. Daarom verbood de Heer het volk de berg te naderen. Allen – mensen en dieren – die dit gebod niet in acht namen, zullen gedood worden (Exodus 19:12). Dat was niet een loze bedreiging om het volk alleen vrees voor God in te boezemen, zoals u het opvat. Het was veeleer een noodzakelijke waarschuwing voor het levensgevaar, dat elke aanraking met die krachtstromen volgens de natuurwetten met zich meebrengt. De gegeven waarschuwing aan het Israëlitische volk had hetzelfde doel als de waarschuwingsborden waarmee u de mensen op het levensgevaar wijst, dat door aanraking van de hoogspanningsdraden ontstaat. Eerst na uitschakeling van de krachtstromen mocht het volk de berg bestijgen. Dit tijdstip werd door de Heer bekend gemaakt met de woorden : “Eerst als op de ramshoorn wordt geblazen mogen zij de berg beklimmen” (Exodus 19:13). Alleen zij konden daarvóór zonder Ievensgevaar in de odstromen treden, die de Heer zelf daartoe bestemde, nl. Mozes en Aäron. Bij hen werden ter afwering van het levensgevaar gelijksoortige “isoleringen” aangebracht als door u worden gebruikt voor hen, die met krachtstromen in aanraking moeten komen.’
`En toen de Heer verder gebood, dat die mensen of dieren gedood zouden worden, die slechts een poging waagden, de rokende berg te naderen, dan moet dit niet als een straf voor de ongehoorzaamheid worden beschouwd. Want vanzelfsprekend kon bij de dieren van zonde door ongehoorzaamheid geen sprake zijn. Het ging er bij dit gebod veelmeer om, onder alle omstandigheden een onderbreking van de krachtstromen te verhinderen. Zo’n onderbreking zou echter hebben plaatsgevonden wanneer stoffelijke schepselen onbevoegd, d.w.z. zonder de benodigde isolatiemaatregelen, met de odstromen in aanraking zouden zijn gekomen.’
`Je verwondert je over deze verklaring van de in de bijbel vermelde gebeurtenissen. Zij schijnen je al te aards en materiëel te zijn. Doch het is de waarheid en voor jezelf een nieuw bewijs voor de algemene geldigheid van de door God geschapen wetten, waaraan ook de Schepper zelf zich bij zijn bezigheden met de materie onderwerpt. Hij heft geen wet op, naar het woord van de schrift: “Ik heb ingezien, dat al wat God heeft bepaald, eeuwige geldigheid bezit” (Pred. 3:14).’
`Na deze verklaring zul je ook begrijpen, waarom Christus direct na zijn opstanding Maria Magdalena verbood hem aan te raken, want de belichaming van zijn geest was nog slechts in het aanvangsstadium, en Magdalena zou door een aanraking niet alleen de verdere ontwikkeling van de materialisatie hebben verhinderd, maar ook de reeds aangevangen opbouw weer hebben vernietigd. De verklaring, die in de Bijbel als reden voor het verbod van Christus is gegeven, werd eerst later door een onwetende overschrijver eraan toegevoegd met de woorden: “Want ik ben nog niet opgevaren tot de Vader” (Joh. 20:17). Dat dit niet de ware reden kan zijn geweest, waarom Hij Magdalena verbood zijn odlichaam aan te raken, kun je daaruit opmaken, dat Christus later zijn apostelen nadrukkelijk uitnodigde Hem we1 aan te raken. Toen was Hij ook nog niet tot de vader opgegaan! Maar Zijn stoffelijk lichaam was voltooid, en nu kon een aanraking, noch op het lichaam van één van de apostelen, noch op de totstandgekomen materialisatie nadelig werken.’
`Nemen wij nog enige voorbeelden uit het Nieuwe Testament. Bij de verheerlijking op de berg Tabor “Kwam een wolk, die hen beschaduwde, en een stem riep uit de wolk” (Matth. 17:5) Ook hier was dus de odwolk noodzakelijk om een stem voort te brengen, welke voor menselijke oren waarneembaar was. Dezelfde odwolk werd door de geest van Mozes en van Elia gebruikt, om zich in een verdicht odlichaam zichtbaar te maken aan de drie aanwezige apostelen.’
`In een gematerialiseerde odgedaante verscheen Christus na zijn op- standing. In die gedaante stond hij voor zijn discipelen op Hemelvaartsdag. Zij zagen, hoe het odlichaam zich voor hun ogen tot een odwolk oploste. En toen deze door een verdere oplossing onzichtbaar was geworden, was ook Christus uit hun ogen verdwenen. De algemene opvatting, dat Christus door een zich aan de hemel bevindende wolk aan de blikken van de discipelen werd onttrokken, is volkomen verkeerd.’
‘Op het Pinksterfeest verschenen boven de hoofden van de apostelen en boven hen, die bij hen waren, “tongen van vuur”. Dit waren odvlammetjes van dezelfde soort als de vlam in het braambos, die op elk van hen neerkwamen. Op ieder kwam een geest van God in een odomhulsel neer en sprak met behulp van de odkracht door hen, de één in deze, de ander in die vreemde taal, en wel in zoveel vreemde talen als er volkeren onder de toehoorders vertegenwoordigd waren. Uit het feit, dat de odtongen er als “vlammetjes” uitzagen, blijkt dat het nacht was, toen de geesten van God neerdaalden. De uitstorting van de geesten geschiedde nl. om half twee ’s nachts naar uw tijdrekening.’
‘Dat de boze geestenwereld aan dezelfde wetten betreffende het od gebonden is, toont je een plaats in de Openbaring van Johannes: “Ik zag een ster, die uit de hemel op de aarde was gevallen; en hem werd de sleutel van de afgrond van de onderwereld gegeven. En hij opende zo de put van de onderwereld; En rook steeg op uit de put, als de rook van een geweldige oven, en de zon en de lucht werden door de rook verduisterd. Uit de rook kwamen toen sprinkhanen te voorschijn op de aarde” (Openbar. 9:1-13). En dan wordt verder beschreven, hoe de boze geesten op bevel van God, om de mensen te tuchtigen zich met behulp van de odkracht tot sprinkhanen materialiseren, die echter mensengezichten hebben. Ik haal deze plaats alleen daarom aan, omdat hier nadrukkelijk de “odwolken” worden vermeld, die voor de materialisatie van de boze geesten nodig waren.’
`Vanzelfsprekend hadden de talrijke in de bijbel vermelde geestenbeli- chamingen en geestenopenbaringen de daartoe benodigde odkracht als voorwaarde ter beschikking, al wordt dit feit in ieder afzonderlijk geval ook niet nadrukkelijk vermeld.’
`De offers van het Oude Verbond waren de odbronnen voor het spreken van God’s geestenwereld.
`Tot dat, wat voor u in de geschriften van het Oude Testament onbe- grijpelijk is, behoren vooral de offerwetten van de Israelieten. U zegt met recht: Hoe kan God, die de bron is van alle leven, alle geluk, al het goede en schone, welbehagen scheppen in het offeren van dieren, planten en kruiden? Hoe kan Hij zich laven aan het bloed van offerdieren, aan het in damp opgaande vet van stieren, bokken en lammeren? Hoe kan Hij van de welriekende geuren houden, welke uit mirre, kaneel, kalmoes, kassia en olijfolie worden bereid? Hoe zouden specerijkruiden Hem bijzonder aangenaam aandoen? – En het lijkt u een kinderlijk spel, als de grote God, die door de hemelen niet omvat kan worden, zich een kleine aardse tent laat bouwen en daarbij elke kleinigheid zelf regelt en bepaalt, elke balk en elke grendel, elk tapijt en gordijn, elk priesterkleed van de hoofdbedekking tot de onderkleding toe. Inderdaad, lijkt dat niet op menselijke ijdelheid, als God de kostbaarste materialen uitkiest; goud, zilver en de schoonste edelstenen, zodat de tabernakel met zijn inrichting, naar uw geldswaarde gerekend, een enorm vermogen kostte?’
`Als u dit uit zuiver menselijk standpunt beschouwt, kan u dit alles God onwaardig lijken. Maar als u het doel kent, dat God daarmee beoogt, en inziet, dat dit doel alleen kon worden bereikt door dat, wat u zo onbegrijpelijk voorkomt, – dan zult u ook hierin Zijn oneindige wijsheid en liefde bewonderen.’
‘Helaas is de kennis van dit doel voor u verborgen, ofschoon de Heilige Schrift u dit nadrukkelijk aangeeft en u er duidelijk op wijst. U hebt het verleerd om de Heilige Oorkonden denkend te lezen. Uw ogen vliegen over de inhoud heen zoals men een aards boek leest. U vat wat u leest zuiver menselijk op. Uw aardgezinde geest is niet in staat, het grote daarin vervatte werk van God te bespeuren. Zo is hij evenmin in staat, de ware betekenis te begrijpen, van de indrukken, die de aardse vormen van de tabernakel en de oudtestamentische offers op u maken.’
`Sla de bijbel open en ik zal je duidelijk maken, wat er staat vermeld betreffende de openbaringstent en zijn inrichting, over offers en priester- schap.’
`Het enige doel, dat al die voorschriften beogen, is aangegeven in de woorden : “Een gedurig brandoffer zal bij u zijn van geslacht tot geslacht voor de Heer aan de ingang van’de openbaringstent, waar ik met u zal samenkomen om daar met u te spreken. Ik wil namelijk daar met de Israëlieten in verbinding treden” (Exodus 29:42-43).
‘Dus het verkeer van God met de Israëlieten was het enige doel, dat Hij bij de inrichting van de openbaringstent en bij de regeling van de offers nastreefde.’
`Je weet, dat iedere geest aardse odkracht nodig heeft, wanneer hij op een voor de aardse zintuigen waarneembare wijze met de stoffelijke schepselen in verbinding wil treden. Het is een door God geschapen wet, die voor alle geestelijke wezens geldt, vanaf God als hoogste geest tot de laagste geesten van de hel.’
`Als dus God zelf of God’s geesten in opdracht van Hem of met zijn goedkeuring met de Israëlieten in verbinding wilden treden en tot hen wilden spreken, moesten zij het daarvoor benodigde od tot hun beschikking hebben.’
‘Voor de vorming van het zuiverste aardse od dienden nu al die maatre- gelen, die God door Mozes bij de inrichting van de openbaringstent en voor de offers liet treffen.’
‘Daar aardse wezens de dragers van het aardse od zijn, en het menselijke od een wonderlijk mengsel van de meest verschillende odsoorten der aarde is, werd ook het od, benodigd voor het spreken van God met de mensen, aan de verschillende aardse odbronnen onttrokken : aan mineralen, planten, kruiden, bomen en dieren. Maar vóór alles moest er van te voren voor worden gezorgd, dat het verzamelde od niet werd verontreinigd, doordat de in zijn omgeving zijnde aardse materie onrein od zou uitstralen en in het bereide zuivere od zou laten instromen. Daarom moest allereerst het materiaal, waaruit de openbaringstent en zijn inrichting bestond, zó zijn, dat het alleen het zuiverste od bevatte.’
‘Van de mineralen zijn goud, zilver en koper de dragers van de zuiverste minerale odmenging. Dat zie je ook daaraan, dat zij niet roesten. Want roest ontstaat door de opname van onzuiver od, dat vernietigend werkt op het od, waarin het binnendringt.’
‘Hetzelfde geldt voor de stoffen, die gedeeltelijk voor de kledingstukken van de priesters, gedeeltelijk voor gordijnen en tapijten, gedeeltelijk voor de dakbedekking van de openbaringstent werden gebruikt. Blauwe, purperen en karmozijn stoffen en fijn linnen bezitten de zuiverste odmenging. Daarom moest het schouderkleed van de hoge priester, die immers in de nauwste verbinding stond met de geest van God, die door de odwolk sprak van blauwe, purperen en karmozijnen stoffen en van getwijnd, fijn linnen zijn gemaakt en met goud zijn geborduurd.’
‘Op dezelfde wijze was ook het tot het schouderkleed behorende “ora- kelborstschild” gemaakt. Het bevatte twaalf edelstenen, omdat deze het meest waardevolle od in bijzonder grote hoeveelheid bezitten.’
‘Het opperkleed was geheel van blauwe stof, met onderaan de zoom granaatappels in blauw en purperrood en karmozijn en daartussen gouden klokjes. Dit alles had zijn grote betekenis.’
`De onderkleren bestonden uit fijn linnen; de beenbekleding uit gewoon zuiver linnen. Het is ook aan u bekend, dat zuiver linnen op het lichaam en als bedlaken zeer bevorderlijk is voor de gezondheid. Dat komt doordat deze stof een eigenaardig en zuiver od bevat, dat zich aan uw lichaam meedeelt en daardoor versterkend werkt.’
`Van alle houtsoorten is het acaciahout het zuiverste. Daarom mocht alleen dit hout voor de openbaringstent worden gebruikt.’
`Om verzekerd te zijn van de grootste zuiverheid van het od, werden ook alle andere voorschriften, die je in bijzonderheden in de bijbel kunt nalezen, getroffen, zoals: de hoedanigheid van de gereedschappen, gordijnen, tapijten en dakbedekking.’
`Alles wat ik tot nu toe heb vermeld, diende als voorzorgsmaatregel om een verontreiniging van het od te verhinderen, dat werd bereid in de vorm van een odwolk, die hing boven de ark des verbonds, en moest dienen voor God’s mededelingen. Om dezelfde reden moesten de priesters hun banden en voeten wassen in het water, dat zich aan de ingang van het allerheiligste bevond, vóórdat zij de ark des verbonds naderden.’
`De hoofdzaak was echter de bereiding van het od, dat als odwolk boven de ark des verbonds nodig was tot voortbrenging van de geluiden, waarmee God tot Mozes sprak. Dit was dus niet een spreken door een medium, maar als “directe stem”. De geestelijke geluiden werden door het aardse od van de wolk zo ver verdicht, als nodig was, om ze voor menselijke oren hoorbaar te maken. De bijbel zegt: “Als nu Mozes de Openbaringstent binnenging, hoorde hij de stem tot zich spreken vanaf het verzoendeksel, dat zich op de wetskist bevond, en wel vanuit de ruimte tussen de twee cherubijnen; en zo sprak hij met hem” (Numeri 7:89).’
`De voorgeschreven offers bevorderden de bereiding van de odwolk.’
‘Het is je voldoende bekend, dat het bloed de geleider is van het od in het stoffelijk lichaam. Daarom is in het bloed de grootste hoeveelheid en het gemakkelijkst af te geven od aanwezig. Daardoor vormt het bloed de beste odbron voor het verkeer met de geestenwereld. En alleen orn deze reden, de verschaffing van het od, werden zowel bij de afgodendienst van de heidenen als bij de godsdienst van de Israëlieten offerdieren geslacht. Het bloed werd op het altaar gegoten en sommige delen van het vlees, voornamelijk het vet, de nieren en de leverlappen werden door verbranding tot od opgelost; want deze delen zijn naast het bloed het rijkst aan od.’
`De heidenen bereidden door hun godenoffers het od om met de boze geestenwereld te verkeren. In de,Openbaringstent van God diende de odbereiding voor het verkeer van God en zijn hoge geesten met het Israëli- tische volk. Dit wordt ook bevestigd door de woorden, die God tot Mozes sprak : “De priester moet het bloed op het altaar des heren voor de ingang van de Openbaringstent sprenkelen, en het vet tot een lieflijke reuk voor de Heer in rook doen opgaan. Zij moeten dus hun slachtdieren voortaan niet meer voor de boze geesten slachten, wiens afgodendienst zij nu bedrijven” (Levit. 17:6, 7).’
‘Daar de odwolk boven de ark het zuiverste mengsel van het aardse od was, mochten alleen die dieren worden geslacht, die het zuiverste od bezaten. De zogenaamde onreine dieren, mochten niet als offerdieren worden gebruikt. De in de bijbel als “onrein” aangeduide dieren zijn die dieren die het slechtste en onreinste od van alle dieren bezitten die voor de mensen als voedsel in aanmerking konden komen. Om deze reden was het volk het gebruik van het vlees van onreine dieren verboden. Vanwege het onreine od, dat het bevatte, was het schadelijk voor het menselijk lichaam. Uw artsen weten toch ook, dat het gebruik van varkensvlees, vooral voor opgroeiende kinderen, niet is aan te bevelen. Wat u scrofulose noemt, zou bij de kinderen niet zo licht kunnen ontstaan als zij geen varkensvlees aten. Ook voor volwassenen is varkensvlees niet gezond, wanneer het een hoofdbestanddeel van het dagelijkse voedsel vormt.’
‘Maar ook nog om een andere reden werd het Israëlitische volk het nuttigen van onreine dieren verboden. Je weet, dat het onreine od van een mens een gevaarlijk houvast geeft aan de boze geestenwereld om op aanhoudende wijze in de verkeerde richting op hem in te werken. Want het onreine od is het levenselement van de lage geesten en bij wie zij het gelijke od vinden, kunnen zij gemakkelijk niet alleen zijn gedachten en zijn fantasie beïnvloeden, maar ook de lichamelijke gevoelens tot een hartstochtelijke hoogte opvoeren. Bij een mens met zuiver od vindt het boze niet zo gemakkelijk toegang; zijn zuivere odstraling houdt de directe toegang tegen. Het boze kan een zuivere odstraling evenmin verdragen als iemand met zieke ogen het licht. De zuiverheid van het od van een mens hangt af van de zuiverheid van zijn geest. Daar de meeste mensen door de onzuiverheid van hun geest reeds genoeg onzuiver od hebben en daardoor het boze voldoende aangrijpingspunten geven, moet dit onzuivere od niet bovendien door toevoeging van verder onzuiver aards od als gevolg van het gebruik van onzuiver voedsel nog slechter worden gemaakt.’
‘God had dus zeer belangrijke redenen om het eten van onreine dieren te verbieden. Juist in die vroegere tijden was de invloed van de boze machten tengevolge van de zich overal verbreidende afgodendienst bijzonder groot. En God wilde het volk, dat door Hem was uitverkoren als de drager van zijn geloof, zoveel mogelijk behoeden voor deze slechte invloeden.’
`Om dezelfde reden vaardigde Hij ook de vele voorschriften uit voor al die gevallen, waarin de Israëlieten met onzuiver od in aanraking kwamen en daardoor voor onrein golden.’
‘Het od van reine, onbezoeldelde dieren was echter niet voldoende voor de bereiding van het odmengsel, dat nodig was voor de Openbaringstent. Ook het zuiverste od uit de planten- en mineralenwereld werd daarvoor gebruikt. Het od van geurende mirre, van kaneel, kalmus wortel, kassia, roggebrood, meel, wijn en olijfolie werd vermengd met het od van specerijen als: stakte, onycha, galbanum, zuiver wierook en zout. Zo werd het tot een “Lieflijke geur voor de Heer”. Je begrijpt door mijn vroegere uiteenzettingen, wat de uitdrukking “tot een lieflijke geur voor de Heer” betekent. Je weet, dat het zuiverste od ook de lieflijkste geur verspreidt.’
`De odmenging voor de Openbaringstent werd door God’s geesten tot een zuiverheid gebracht, die met de zuiverheid van de zich openbarende geest overeenkwam. Als “scheikundigen van gene zijde” waren daarbij die geesten werkzaam, die u “cherubijnen” noemt. Daarom werd hun beeld zowel in de gouden gestalten boven de deksel van de ark des verbonds als ook in de figuren op de gordijnen en kleden aangebracht.’
‘Daar het od boven de deksel van de ark werd verzameld en werd gebruikt voor het spreken van de geest Gods, moest ook de odbereiding in de onmiddellijke nabijheid van de ark geschieden. Want de odbron moest bij het geestenverkeer steeds in de nabijheid zijn van de geest, die deze nodig had. Daarom stonden de altaren en tafels, waarop de verschillende offers werden gedood, dichtbij het gordijn, waarachter de ark zich bevond.’
‘Het verzamelen, het bijeenhouden en het verdichten van het od werd vergemakkelijkt doordat de ark zich in een ruimte bevond, afgesloten door tapijten en een gordijn. Ook u gebruikt om sterke odverzamelingen en odverdichtingen te verkrijgen, een zogenaarnd “kabinet”, waarin of waarvan aan de ingang het medium als odbron plaats neemt. Overal zijn het dezelfde wetten bij het verkeer van de geestenwereld met de mensen.’
`Voor het bijelkaar houden van de odwolk diende boven de ark ook de aan beide einden van de ark aangebrachte gouden cherubijnen die hun vleugels als een dak boven de ark uitspreidden.’
`De grote nauwgezetheid, die in de voorschriften over het op een afstand houden van onrein od in de openbaringstent heerste, had ook nog een andere reden. Want als de zuivere en zeer sterke odstromen, zoals deze in de openbaringstent door God’s geesten tot stand werden gebracht, met onzuivere odstromen in contact kwamen, werd de drager van het onzuivere od door deze krachtstromen op dezelfde wijze gedood, als een mens, die zonder isolatie met de stroom van een aardse hoogspanningsleiding in aanraking komt.’
‘Daarom mocht ook Aäron niet ieder ogenblik in het allerheiligste binnentreden, maar eerst dan, wanneer de odverdichting boven de ark was beeindigd en de daarbij gebruikte krachtstromen waren uitgeschakeld. Het tijdstip werd hem bekend gemaakt. Zou hij daarop geen acht hebben geslagen, dan zou hij ook zijn gedood, zoals zijn beide zonen, toen zij de voorschriften voor het zuiver houden van de odbereiding bij de rookvorming overtraden.’
`Na deze uiteenzetting zul je de offerwetten en de inrichting van de openbaringstent in een geheel ander licht zien dan tot dusverre het geval was.’