1 Dit ene moet je onthouden: tegen het einde van iedere tijdperiode zullen er vreselijke toestanden heersen. 2 Want de mensen zullen dan egoïstisch zijn en belust op geld. In hun grootdoenerij en eigendunk zullen ze al het hoge en heilige bespotten. Ze zullen niet meer gehoorzaam zijn aan de ouders, geen dankbaarheid meer kennen en van God niets meer willen weten. 3 Er zal bij hen geen liefde en geen trouw meer te vinden zijn. Als duivels in mensengedaante zullen ze zich te buiten gaan aan buitensporigheid en losbandigheid. De liefde voor het goede zal uitgedoofd zijn. 4 Verraad en kruiperij, hoogmoed en genotzucht zullen in plaats van de eerbied voor God komen. 5 Desondanks zullen ze uit gewoonte aan de uiterlijke vorm van de religie vasthouden, maar van de innerlijke kracht van de religie zal bij men bij hen geen spoor meer vinden. Houd je verre van dit soort mensen. 6 Sommige van hen dringen zich namelijk binnen in de gezinnen en binden het soort vrouwen aan zich dat een grote zondenlast met zich meedraagt en speelbal is van alle mogelijke hartstochten, 7 vrouwen die steeds iets nieuws willen leren en toch nooit in staat zijn tot werkelijk inzicht van de waarheid te komen. 8 Die mensen verzetten zich op dezelfde wijze tegen de waarheid als Jannes en Jambres destijds tegen Mozes. Het zijn mensen wier geestelijke toestand verward is en met wie in geloofszaken geen eer te behalen valt. 9 Maar zij zullen in het openbaar op dezelfde manier ontmaskerd worden als het bij de zojuist genoemde mannen het geval was.

10 Maar jij bent mij in alles trouw gevolgd: zowel in de leer alsook in je hele leven en streven, in geloof en in geduld, in liefde en in standvastigheid, 11 in vervolgingen en lijden, zoals ook ik dat in Antiochië, Ikonium en Lystra heb moeten doorstaan. En wat voor vervolgingen heb ik niet moeten verduren! Maar de Heer heeft mij uit alles gered. 12 En soortgelijke vervolgingen moeten allen ondergaan die bereid zijn in de gemeenschap met Christus Jezus een aan God welgevallig leven te leiden. 13 Daarvoor zorgen reeds al die slechte mensen en die volksverleiders die het van dag tot dag erger maken; zij zijn bedrogen bedriegers.

14 Houd je trouw vast aan dat wat je geleerd hebt en wat je volle overtuiging is geworden. 15 Je weet immers wie je leraar was. Ook ken je van kind af aan de schriften. Daaruit kun je de wijsheid putten die je die weg tot de redding laat zien, die gevonden wordt in het geloof in Christus Jezus. 16 Elk van de schriften is door een geest van God ingegeven. Daarom kunnen ze steeds worden gebruikt om anderen te onderrichten en hun de bewijzen van de waarheid te brengen; 17 men kan ze ook gebruiken om anderen te verbeteren en hen in de volmaaktheid zo ver brengen dat ze mensen naar Gods hart worden en tot elke goede daad bereid zijn en daarin ook volharden.