1 Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders. Want dat komt overeen met de wil van God. 2 ‘Eer je vader en je moeder.’ Dat is het enige gebod dat verbonden is met de belofte: 3 ‘opdat het je goed mag gaan en je lang zult leven op aarde.’

4 Vaders, wek geen gevoel van verbittering op in de harten van je kinderen, maar voed hen zo op dat je hen onderwijst op een manier die bij kinderen past en hun het juiste inzicht in de leer van de Heer verschaft.

5 Bedienden, wees gehoorzaam aan je aardse heren, niet met vrees en beven, maar in de eenvoud van je hart, alsof het Christus betreft. 6 Word ook geen ogendienaren die alleen maar mensen proberen te behagen, maar toon dat jullie dienaren van Christus zijn die vanuit een eerlijk hart de wil van God doen. 7 Verricht je werk als bediende met dezelfde welwillende gezindheid alsof het voor de Heer zou zijn en niet alleen maar voor de mensen. 8 Jullie weten immers dat een ieder voor alle goede werken die hij verricht, het daarbijbehorend loon van de Heer ontvangt, of hij nu bediende is of een vrij mens.

9 En jullie, heren, behandel je bedienden op dezelfde manier. Laat dat dreigen. Jullie weten immers dat hun Heer en die van jullie in de hemel woont en dat er voor hem geen aanzien des persoons is.

10 Tot slot vraag ik jullie: bevorder van dag tot dag in de gemeenschap met de Heer je geestelijk kunnen met behulp van de kracht die vanuit zijn krachtbron op jullie overstroomt. 11 Trek de volle wapenrusting van God aan, opdat jullie in staat zijn om de listige aanvallen van satan het hoofd te bieden. 12 Jullie hebben immers niet te vechten tegen wezens van vlees en bloed, maar tegen bovenaardse machten en krachten, tegen de geesten van de duisternis die in deze wereld de heerschappij voeren en tegen de intriges van de boze geesten uit de sferen van gene zijde. 13 Trek daarom de volle wapenrusting van God aan, opdat jullie sterk genoeg zijn om op de ‘boze-geesten-dag’ weerstand te bieden en al het mogelijke doen om standvastig te blijven. 14 Wees dus op alles voorbereid, je heupen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas van de rechtschapenheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidheid om de heilsboodschap van de vrede te verkondigen. 16 Grijp voor alles het schild van het geloof, want daarmee zul je alle vurige pijlen van de boze buiten werking stellen. 17 Zet de helm van het heil op je hoofd en neem in je rechterhand het zwaard van de geest, namelijk het woord van God. 18 Smeek bij elke vraag en in elk gebed steeds met de hulp van een geest van God. Wees er altijd op bedacht dat jullie in je gebeden volharden en ook bidden voor alle godgetrouwen. 19 Bid ook voor mij, opdat mij de gave van het spreken geschonken wordt en ik mijn mond kan opendoen om met nog meer welsprekendheid het geheim van de heilsboodschap te verkondigen. 20 Op dit punt oefen ik namelijk met grote schuchterheid mijn ambt als oudste uit. Ik zou hierin graag vrijer willen worden en zo kunnen spreken als ik zou moeten.

21 Maar opdat jullie ook iets over mijn situatie en werk mogen vernemen, zal Tychikus, die een goede broeder en trouwe dienaar voor de zaak van de Heer is, jullie alles vertellen. 22 Alleen daarom zond ik hem naar jullie, opdat jullie van onze huidige toestand kennis nemen en hij jullie harten moge vertroosten.

23 Mogen alle broeders deel hebben aan de vrede en de liefde en het geloof door God de Vader en de Heer Jezus Christus. 24 De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben in onwankelbare trouw. Amen.