De grootheid van God

 • Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon Hij bij niemand zweren die hoger was dan Hijzelf, en dus zwoer hij bij zichzelf. Hebreeuwen 6 – 13
 • ‘Ik ben de Alfa en de Omega, ‘ zegt God, de Heer, ‘ Ik ben het die is, die was en die komt de Almachtige.’ Openbaringen 1- 8
 • ‘Ik stijg op naar mijn Vader,, en uw Vader naar mijn God en uw God.’ Johannes 20- 17
 • Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft is groter dan allen: en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Johannes 10- 29
 • De Vader is groter dan ik.’  Johannes 14– 28

Het ontvangen Koningschap van Jezus

 • Gij hebt de zoon de macht gegeven, opdat Hij aan alles wat Gij hem hebt gegeven, het leven voor onbepaalde duur(eeuwig) schenken.’ Johannes 17- 2
 • Wie ben ik? ‘De zoon van de levende God.’ , dat inzicht is je van boven gegeven. Matteus 16- 16
 • Dit is mijn geliefde zoon, in wie Ik een welbehagen heb. Matteus 3- 17
 • Beeld van de onzichtbare God is hij de eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde het zichtbare en het onzichtbare vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Kol. 1- 15:16

Een levende, persoonlijke, band met God

 • “Wie in mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen.” Joh. 14-12
 • Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult hem vinden, klop en er zal je worden opengedaan. Matteus 7- 7
 • Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. Matteus 6- 6

Lippendienst en geloven is niet genoeg

 • Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de Hemel binnengaan alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Matteus 7- 21
 • “Dit volk eert mij met de lippen maar hun hart is niet bij mij. Tevergeefs vereren zij mij want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.” Matteus 15- 8
 • Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Matteus 23- 23

De redding van de mens

 • ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel(kracht) en met heel uw verstand. Matteus 22- 37
 • ‘ Heb uw naaste lief als uzelf. Matteus 22- 39
 • U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te denken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en welgevallig is. Romeinen 12- 2

Nederigheid en gehoorzaamheid

 • ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ Mar. 10- 42:45
 • Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en  zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. Matteus 18- 3:5
 • Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Heb. 5- 7:8


  Volharding

 • Volhard in gebed! Lucas 18- 1:4
 • Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.  Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.  Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.  Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Efeze 6- 10:18

De beloning

 • Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 1 Kor 15- 50
 • Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Mattheus 6- 33