Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 11

1 De apostelen en de broeders die in Judea woonden, hadden ervan gehoord dat ook niet-joden het woord van God hadden aangenomen. 2 Toen Petrus naar Jeruzalem was teruggekeerd, riepen de joodse christenen hem daarover ter verantwoording. 3 Zij zeiden: “Jij bent immers bij onbesnedenen binnengegaan en hebt met hen gegeten.” 4 Toen begon Petrus […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 12

1 In die tijd liet koning Herodes sommigen uit de christengemeente in Judea gevangennemen, om zijn woede op hen te koelen. 2 Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard terechtstellen. 3 Toen hij zag dat zijn optreden tegen de christenen de instemming van de joden had, liet hij ook Petrus gevangennemen en […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 13

1 In de gemeente van Antiochië waren er ook die trancemedium waren en anderen die de gave van het onderwijzen bezaten. Onder hen bevonden zich Barnabas en Simeon, met de bijnaam Niger. Verder Lucius uit Cyrene, Manaës die met de viervorst Herodes opgevoed was en Saulus. 2 Toen ze op een dag ter ere van […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 14

1 In Ikonium gingen zij direct de joodse synagoge binnen. Ze spraken zo overtuigend, dat een grote menigte joden en Grieken tot geloof kwam. 2 De joodse oudsten van de synagoge en het hoofd van de synagoge zetten een vervolging op touw tegen hen die gelovig waren geworden en hitsten ook de gemoederen van de […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 15

1 Op een dag kwamen enkele joodse christenen uit Judea aan. Zij wilden de broeders leren dat zij het heil niet zouden kunnen verkrijgen, als ze zich niet volgens de voorschriften van de wet van Mozes lieten besnijden. 2 Daardoor ontstond in de gemeente grote opwinding en Paulus, Barnabas en hun aanhangers raakten met hen […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 16

1 Op zijn reis langs de heidense bevolking van die streken, kwam hij in Derbe en Lystra. Hier ontmoette hij een leerling, Timotheüs genaamd. Zijn moeder was een gelovige jodin en zijn vader een Griek. 2 De broeders in Lystra en Ikonium hadden al herhaaldelijk op lovende wijze over hem verteld. 3 Daarom wenste Paulus […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 17

1 Via Amfipolis en Apollonia bereikten ze Thessalonica. Daar was een joodse synagoge. 2 Zoals hij gewoon was, ging Paulus naar binnen en legde op drie opeenvolgende sabbatdagen aan de bezoekers van de synagoge zijn leer uit aan de hand van de heilige schriften. 3 Hij verklaarde hun de afzonderlijke teksten uit de schrift en […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 18

1 Paulus verliet nu Athene en ging naar Korinthe. 2 Daar maakte hij kennis met een jood die Aquila heette.Hij was afkomstig uit Pontus en was pas kort geleden met zijn vrouw Priscilla uit Italië gekomen. Want keizer Claudius had alle joden uit Rome laten verdrijven; en die vestigden zich toen in Griekenland. Paulus bezocht […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 19

1 Paulus had naar eigen goeddunken het besluit genomen om naar Jeruzalem te gaan. Daarom gaf de geest hem de opdracht naar Kleinazië terug te keren. Zo trok hij dus door het binnenland en kwam in Efeze. Daar ontmoette hij enkele gelovigen, aan wie hij vroeg: 2 “Hebben jullie, na het geloof te hebben aangenomen, […]

Handelingen van de Apostelen - Hoofdstuk 20

1 Toen de rust was weergekeerd, liet Paulus de gelovigen bijeen roepen en gaf hun nog nadrukkelijke vermaningen. Daarna nam hij afscheid van hen en begon aan zijn reis naar Macedonië. 2 Nadat hij daar alle streken had bezocht en veelvuldig boodschappen van de geestenwereld aan de gelovigen had doorgegeven, ging hij naar Griekenland. 3 […]