Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 11

1 Deze vermaningen gaf Jezus zijn twaalf apostelen mee op weg. Hij zelf vertrok van daaruit naar verschillende plaatsen om de leer van de heilsboodschap te prediken. 2 Johannes hoorde in de gevangenis over de werken van Jezus. Hij zond er twee van zijn leerlingen heen, 3 om hem te vragen: “Ben jij het die […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 12

1 Jezus liep eens op een sabbat door korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en de zaden te eten. 2 Dit zagen de Farizeeën en ze verweten het hem en zeiden: “Zie, je leerlingen doen iets wat men op sabbat niet mag doen.” 3 Hij gaf hun ten antwoord: “Is het […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 13

1 Op een dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever van het meer zitten. 2 Al snel had zich een grote menigte om hem heen verzameld. Daardoor was hij gedwongen in een boot plaats te nemen, terwijl de menigte op de oever stond. 3 Hij hield voor hen nu een toespraak waarin […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 14

1 In die tijd begon de bekendheid van Jezus tot de viervorst Herodes door te dringen, 2 die tegen zijn hovelingen zei: “Het is vast en zeker Johannes de Doper, die uit de doden is opgestaan. Daarom zijn ook zulke wonderbaarlijke krachten in hem werkzaam.” 3 Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en geketend […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 15

1 Op een dag kwamen Farizeeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem naar Jezus en vroegen hem: 2 “Waarom houden jouw leerlingen zich niet aan de overleveringen van de voorvaderen? Want ze wassen niet hun handen voor de maaltijd.” 3 Hij antwoordde hun: “Waarom overtreden jullie dan ter wille van jullie overleveringen de geboden van God? 4 […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 16

1 Hier kwamen Farizeeën en Sadduceeën naar hem toe en wilden hem op de proef stellen. Ze drongen er bij hem op aan om voor hun ogen een wonderteken aan de hemel te laten zien. 2 Maar hij antwoordde hun: “Als de hemel tegen de avond rood is, voorspellen jullie mooi weer. 3 Maar is […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 17

1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee en leidde hen een zeer hoge berg op, waar zij alleen waren. 2 Daar werd zijn menselijke gedaante voor hun ogen veranderd. Zijn gelaat straalde als de zon en zijn kleren werden glanzend als sneeuw. 3 En Mozes en Elia […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 18

1 Bij deze gelegenheid kwamen de leerlingen naar Jezus toe met de vraag: “Wie kan dan wel een hogere sfeer aan gene zijde bereiken?” 2 Daarop riep Jezus een kind bij zich, zette het in hun midden 3 en zei: “Ik zeg jullie: als jullie je niet veranderen en worden als de kinderen, kunnen jullie […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 19

1 Nadat Jezus zijn onderricht beëindigd had, ging hij van Galilea naar het gebied van Judea, aan de overkant van de Jordaan. 2 Een grote menigte volgde hem en hij genas daar hun zieken. 3 Toen kwamen de Farizeeën naar hem toe en wilden hem in de val laten lopen door hem de vraag voor […]

Evangelie volgens Mattheüs - Hoofdstuk 20

1 “Volgens de wetten aan gene zijde gaat het net zo, als bij een huisvader die ‘s morgens vroeg op weg ging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. 2 Hij kwam met hen overeen om ieder een zilverstuk te betalen voor de hele dag. Toen stuurde hij hen naar zijn wijngaard.” 3 “Om […]