1 Paulus, Silvanus en Timotheüs zenden hun groeten aan de gemeente van Thessalonica, die in de gemeenschap met God onze Vader en de Heer Jezus Christus is. 2 Genade zij met jullie en vrede van God de Vader en de Heer Jezus Christus.

3 Om jullie, broeders, voelen wij ons verplicht God steeds weer te danken. Deze dank is volkomen gerechtvaardigd, want jullie geloof verdiept zich van dag tot dag en bij een ieder van jullie neemt de naastenliefde zodanig toe, 4 dat wij bij de overige gemeenten trots op jullie zijn, trots op je standvastigheid, trots op je geloofstrouw, ondanks alle vervolgingen en beproevingen die jullie moeten verdragen. 5 Hierin laat God zien dat hij naar een rechtvaardige maatstaf zijn keuze maakt; want hij acht je slechts dan zijn rijk waardig als jullie bereid zijn daarvoor te lijden. 6 Aan de andere kant past hij eveneens de maatstaf van zijn rechtvaardigheid toe, 7 doordat hij zowel degenen die jullie kwelden met kwellingen vergeldt, alsook jullie als de vervolgden, evenals onszelf, verkwikkende rust verschaft. 8 Dat zal zijn op de dag waarop de Heer Jezus zich vanuit de hemel samen met zijn heerscharen in een vlammend vuur openbaart om diegenen te vergelden die niets van God wilden weten, evenals hen die weigerden gehoor te geven aan de heilsboodschap van onze Heer Jezus. 9 Zij zullen een straf moeten ondergaan die uit een langdurig rampzalig lot bestaat. 10 Zij worden weggestuurd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn machtig rijk, op die dag wanneer hij komt om in zijn heiligen te worden verheerlijkt. Op die dag zullen allen die tot geloof in hem kwamen, hem verbaasd aankijken, omdat zij het getuigenis voor waar hielden dat ook wij tegenover jullie van hem aflegden. 11 Met het oog op die dag bidden wij ook onophoudelijk voor jullie dat onze God jullie je roeping waardig moge achten; dat hij jullie door het verlenen van zijn kracht moge helpen om ieder goed besluit en ieder werk van het geloof zo goed mogelijk uit te voeren, 12 opdat de naam van onze Heer Jezus in jullie verheerlijkt worde en jullie in hem door de liefde van onze God en onze Heer Jezus Christus.